Publicerad 19 mars 2024

Stödboende - placeringsform för barn och unga 16-20 år

Stödboende är en mindre ingripande form av boendeplacering för barn och unga mellan 16 och 20 år. Placeringsformen infördes 2016 som ett alternativ till  hem för vård och boende (HVB).

Vad är ett stödboende?

Stödboende är ett mer självständigt boende och kan vara aktuellt för barn och unga som inte har behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en placering i HVB.

Stödboende innebär att barnet/den unge har ett eget boende under placeringstiden. Till stödboendet ska det finnas personal med lämplig utbildning. Barnet eller den unge ska få ett individuellt anpassat stöd för att bland annat klara av boendet och få en meningsfull fritid.

Verksamheten i stödboendet ska bedrivas i samarbete med socialnämnden, som är ansvarig för barnet eller den unga. De kvalitativa kraven på placeringen är desamma som vid andra placeringsformer. Det krävs en vårdplan och uppföljning av boendet. Stödboenden omfattas av regelbunden tillsyn av IVO.

Målgrupper för stödboende

Socialtjänsten måste bedöma att de barn och unga som kan komma i fråga för stödboende har den mognad som krävs för en så pass självständig boendeform.

Placeringsformen riktar sig till barn och unga mellan 16-20 år som endast har ett mindre vårdbehov. Barn i åldern 16–17 år får tas emot i ett stödboende endast om det finns särskilda skäl.

Tänkta målgrupper för boendeformen är:

  • unga som slussas ut från andra boendeformer,
  • unga nära myndighetsåldern med behov av ett eget boende på grund av familjeförhållanden,
  • ensamkommande barn och unga.
  • Ensamkommande barn och unga kan placeras i stödboende både under tiden som ansökan om uppehållstillstånd prövas och efter att de har beviljats uppehållstillstånd.

SKR har drivit frågan om flexiblare boendeformer

SKR är positiva till placeringsformen stödboende. Flexiblare boendeformer har varit ett av de förslag som SKR:s agenda för integration drivit till regeringen i ett tidigt skede. Framför allt har formerna för de ensamkommande barnens boende behövt bli mer flexibla. Statens krav på hem för vård och boende (HVB) är avsedda för en helt annan målgrupp. SKR anser att boendeformerna ska vara anpassade till barnens och de ungas individuella förutsättningar och behov.

Information till privatpersoner

Målgruppen för informationen om stödboende är SKR:s medlemmar, det vill säga företrädare för kommuner och regioner. Om du söker hjälp i form av stödboende, vänd dig till din kommun.

Lista över alla kommuner

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.