Publicerad 5 juni 2024

Motverka segregation

Segregerade platser förstärker samhälleliga utmaningar och bidrar till livslånga skillnader inom många områden. Arbetet mot segregation och dess negativa konsekvenser är viktigt både för den lokala demokratin och ett socialt hållbart samhälle.

Den lokala livsmiljön påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. Segregerade platser förstärker samhälleliga utmaningar och bidrar till skillnader när det gäller boendekvalitet, skolresultat, arbete, inkomst, fritid och hälsa.

Socialtjänsten och andra aktörer har en viktig roll i det förbyggande arbetet

Det finns barn och unga i vissa områden som riskerar att växa upp i otrygghet och med bristande tilltro till vuxenvärlden, samhället och framtiden. Här har socialtjänsten tillsammans med andra aktörer inom välfärdssektorn en viktig uppgift.

SKR:s nätverk

För att stötta kommunerna i arbetet driver SKR två nätverk inom området.

Kommunnätverk mot segregation

SKR ansvarar sedan 2022 för ett nätverk med kommuner som arbetar mot segregation och dess negativa konsekvenser. Nätverket startades ursprungligen av Delegationen mot segregation (Delmos), men övertogs av SKR i samband med Delmos nedläggning.

Nätverkets syfte

Syftet med nätverket är att bidra till omvärldsbevakning, dela kunskap och samla lärande exempel i segregationsfrågor. Nätverket är också en yta för intressebevakning i syfte att lyfta viktiga frågor till nationell nivå. Målet är att aggregera praktisk och teoretisk kunskap från medlemmar som arbetar aktivt mot segregation.

Nätverket träffas fyra gånger per år.

Medlemmar i nätverket

Nätverket består av representanter från kommuner av olika storlek i hela Sverige. I nätverket ingår även representanter från Allmännyttan och Boverket.

Nätverk för enhetschefer inom socialtjänsten i utsatta områden

SKR har ett mindre nätverk för enhetschefer inom socialtjänsten som arbetar utlokaliserat i socioekonomiskt svaga och segregerade områden. Syftet är att följa varandras arbete och identifiera utmaningar och möjligheter i arbetet.

Nätverkets medlemmar

I nätverket ingår idag enhetschefer från Göteborg, Linköping, Örebro, Borlänge, Uppsala, Eskilstuna och Sundsvall.

Representanter från Socialstyrelsens regeringsuppdrag att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten deltar också i mötena.

Mer information om nätverken

Är du intresserad av att veta mer om nätverken, kontakta Love Nordenmark, handläggare socialtjänstsektionen.

love.nordenmark@skr.se

Linköpings e-utbildning om segregation öppen för alla kommuner

Linköpings kommun har tagit fram en e-utbildning för att höja den allmänna kunskapsnivån om socioekonomisk boendesegregation och hur samhället kan arbeta för att minska den och dess negativa konsekvenser. Nu kan fler kommuner ta del av den.

Syftet är att skapa en samsyn kring vad socioekonomisk boendesegregation innebär samt öka kunskapen om orsaker och effekter av segregation.

Utbildningen tar runt 30 min att genomföra. Kopplat till utbildningen finns diskussionsfrågor som är tänkta att användas i den egna arbetsgruppen.

E-utbildning om segregation, Linköpings kommun

Lärande exempel  – Likvärdig utbildning i Trollhättan

Trollhättan avvecklade bland annat skolor i vissa områden och anvisade eleverna till skolor med bättre förutsättningar. Betygsstatistik från de första åren visar nu att eleverna ökar sin behörighet till gymnasiet.

Lärande exempel  – Likvärdig utbildning i Trollhättan

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Love Nordenmark
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.