Publicerad 12 juni 2024

Familjehemsvård

Du som arbetar som familjehemssekreterare, socialsekreterare eller chef hittar på dessa sidor information som rör ersättningar, arvode och villkor vid familjehemsvård och handläggningen av detta. Du kan också få rådgivning kring familjehemsvård från SKR.

Ett familjehem kan antingen vara ett hem i barnets nätverk, ett så kallat nätverkshem, eller ett hem där familjehemsföräldrarna inte har någon tidigare relation till barnet.

Definition av familjehem

Familjehem definieras i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (SoF) på följande sätt ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.”

I 2 § förordningen till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anges att denna definition även gäller för familjehem som en insats enligt LSS.

Ett familjehem kan antingen vara ett hem i barnets nätverk, ett så kallat nätverkshem, eller ett hem där familjehemsföräldrarna inte har någon tidigare relation till barnet.

Ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran benämns jourhem i lagen. För dessa hem finns särskilda regler (6 kap. 6 § tredje stycket SoL). Ett enskilt hem som, efter beslut av socialnämnden, vid enstaka eller upprepade tillfällen tar hand om ett och samma barn är inte att anse som jourhem.

Placering i familjehem är den vanligaste formen för heldygnsvård i Sverige.

Kommuner med frågor angående familjehem

SKR har inte möjlighet att ge råd avseende ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella frågeställningar till exempel i samband med att kommunen utarbetar egna riktlinjer för ersättningar.

Ersättningar och rekommendationer för ersättningar  för familjehemsvård, kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL och LSS.

Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2024

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2024

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2024

Information till privatpersoner

SKR:s rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen. Familjehem kan inte vända sig till SKR med frågor, utan hänvisas till att kontakta berörd kommun. Privatpersoner som är intresserade att veta mer om att bli familjehem (eller kontaktfamilj eller kontaktperson) kan få mer information om vad de olika uppdragen innebär via FamiljehemSverige.

För initial bedömning av familjehem: FamiljehemSverige

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.