Publicerad 1 april 2022

Barns hälsa i den sociala barn- och ungdomsvården

Både fysiska och psykiska hälsoproblem är generellt överrepresenterade hos barn som kommer i kontakt med socialtjänsten, antingen på grund av att de far illa i sin hemmiljö eller på grund av eget beteende. Detta gäller i synnerhet för de barn som blir placerade.

Decennier av forskning visar att barn i samhällsvård har betydligt fler hälsoproblem än andra barn. Det gäller såväl fysisk hälsa (inklusive oral hälsa) som psykisk hälsa och vaccinationsgrad. De är en högriskgrupp för ohälsa såväl före placeringen, som under tiden i vård och i ung vuxen ålder.

Vad gör SKR

SKR arbetar kontinuerligt för att ge kommunerna ett övergripande stöd i arbetet med att upptäcka och åtgärda barns hälsoproblem. Det sker till exempel genom att klargöra vilka olika former av undersökningar av barns hälsa som finns och vilket regelverk som finns kring dessa. SKR har även klargjort en del otydligheter kring samverkan mellan kommuner och regioner när det gäller dessa barns hälsoundersökningar.

Psykisk hälsa, barn och unga

Det finns stora vinster, både mänskligt och ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och med effektiva metoder behandla psykisk ohälsa hos barn och unga.

SKR:s samlade information om barn och ungas psykiska hälsa

Kontaktuppgifter i regioner för socialtjänsten vid begäran av hälsoundersökning för placerade barn

För att underlätta för kommunernas socialtjänster att veta vart de kan vända sig för att initiera hälsoundersökningar av placerade barn har SKR tagit fram kontaktuppgifter till regionerna.

Kontaktuppgifter i regioner för socialtjänsten vid begäran av hälsoundersökning för placerade barn

Vägledning tandvård för barn och unga vuxna folkbokförda i annan region

Barn och ungdomar kan av olika skäl behöva få tandvård i annan region än där man är folkbokförd. Eftersom regionernas ersättningsmodeller ser olika ut finns en vägledning som innefattar regionala rutiner och kontaktuppgifter till respektive region.

Vägledning tandvård för barn och unga vuxna folkbokförda i annan region

Utbildningsmaterial om placerade barns hälsa

I november 2020 anordnade SKR ett webbsänt seminarium med fokus på placerade barn, hälsoundersökningar samt placerade barns hälsa. Sändningen kan ses som ett utbildande material och riktar sig till handläggare och chefer inom socialtjänsten samt övriga som arbetar med placerade barn och hälsa.

Sändningen är 3 timmar och 1 minut.

Sändningens innehåll:

(tidsangivelser: tt.mm.ss)

 • SKR presenterar resultat från den nationella kartläggningen av hälsoundersökningar för placerade barn (00.00.00-00.16.30)
 • Socialstyrelsen presenterar resultat från sin rapport om placerade barns tandhälsa och tandvård (00.17.30-00.43.45)
 • SKR berättar om arbetet med samverkansöverenskommelserna mellan kommuner och regioner (00.43.45-00.51.10)
 • Paus
 • Vad säger forskningen om placerade barns hälsa? Professor Bo Vinnerljung berättar (01.00.00 – 01.55.20)
 • Paus
 • Socialstyrelsen presenterar sitt nya stödmaterial - BBIC för socialtjänstens underrättelse om behov av hälsoundersökning (02.10.00 – 02.25.45)
 • Arbetet med hälsoundersökningar i Skånes kommuner och Region Skåne (02.25.45 - 02.55.40)
 • Avslutande frågor och summering (02.55.40 – 03.01.19)

Informationsansvarig

 • Mikael Mattsson Flink
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.