Publicerad 2 april 2024

Förebygga ungdomskriminalitet – stödmaterial

Här hittar du stöd till socialtjänsten från olika aktörer i arbetet med att förebygga ungdomskriminalitet.

Kommunerna har en central roll i arbetet med att förebygga ungdomskriminalitet. SKR har flera uppdrag som på olika sätt stöttar kommunerna i det arbetet.

SIG och SSPF

SKR och andra myndigheter finns med som ett stöd inför eller under arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) och Samverkan skola, socialtjänst, polis och fritidssektor (SSPF).

SSPF utvecklades för att upptäcka ungdomar i risk att begå brott eller med en begynnande kriminalitet. Här samverkar skola, socialtjänst, polis och fritidssektor.

SIG (sociala insatsgrupper) utvecklades för att stötta unga med hög risk för att begå brott att lämna en kriminell livsstil. Här samverkar i grunden socialtjänst, polis och skola.

Sociala insatsgrupper SIG,

Hos Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) hittar du information och material om SIG och SSPF.

SIG och SSPF, BRÅ

Stödmaterial – barn och unga som begår brott

Det finns stödmaterial hos flera aktörer riktat till socialtjänsten i arbetet med barn och unga som begår brott . Här presenterar vi några av dessa stöd.

Handbok Barn och unga som begår brott

Socialstyrelsens handbok beskriver de regelverk som är aktuella i socialtjänstens arbete när barn och unga begår brott eller har ett normbrytande beteende.

Handbok Barn och unga som begår brott, Socialstyrelsen

Exempel på metoder för att förebygga normbrytande beteende och brott

Socialstyrelsen har samlat exempel på metoder och arbetssätt som används i arbetet med att förebygga normbrytande beteende och brott bland barn och unga i Sverige.

Exempel på metoder för att förebygga normbrytande beteende och brott, Socialstyrelsen

Kunskapsstöd Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott

Ett kunskapsstöd från Socialstyrelsen med rekommendationer för socialtjänstens arbete med barn 6–17 år.

Kunskapsstöd Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott, Socialstyrelsen

Inom ramen för Partnerskapet pågick under 2023 ett arbete för stöd till kommunerna att implementera Socialstyrelsens kunskapsstöd. För att samla upp de erfarenheter som medverkande kommuner gjort och för att föra dialog om behov av ytterligare stöd genomförs ett nationellt lärandeseminarium 2024.

Kunskapsstöd på Kunskapsguiden

På Kunskapsguiden.se finns information om:

 • Brottsförebyggande arbete
 • Risk- och skyddsfaktorer
 • Socialtjänstens ansvar i rättsprocessen
 • Rekommendationer om insatser till barn med hög risk för fortsatt normbrytande beteende
 • Att dela information mellan socialtjänst, skola och polis
 • Publikationer

Barn och unga som begår brott, Kunskapsguiden

Informationsdelning i praktiken – webbsänd utbildning

Den här webbsända utbildningen vänder sig i första hand till socialsekreterare och chefer som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor som rör ungdomskriminalitet. Den fokuserar på vilka möjligheter socialtjänsten har att ge information till polisen i syfte att förebygga och bekämpa brott som begås av barn och unga.

Utbildningen är kostnadsfri och du tar del av den här:

Informationsdelning i praktiken – utbildning

Vad kan kommunen göra om brottslighet upptäcks på ett hem för vård och boende?

Om brottslighet upptäcks på ett hem för vård och boende (HVB) – vad kan och ska kommunen göra?

I en promemoria beskriver SKR kortfattat vilka sekretessregler som gäller för uppgifter om barn på HVB och hur uppgifter i vissa fall kan delas.

Vad får man dela om brottslighet upptäcks på ett hem för vård och boende

Avhoppare från organiserad brottslighet – information och stöd

När någon vill hoppa av behöver socialtjänst, polis och ibland andra aktörer samverka för att ge framgångsrikt stöd. Hur kan socialtjänsten arbeta med avhoppare?

Avhoppare från organiserad brottslighet, Kunskapsguiden

Arbeta med avhoppare - ett stödmaterial till socialtjänsten Socialstyrelsen (PDF)

Avhoppare, Polismyndigheten

Kommuner kan ansöka om stöd till avhopparverksamhet

Kommuner som ansöker om det statliga stödet ska använda det till stöd i enskilda avhopparärenden. Medlen får fördelas till etablerade organisationer om kommunen väljer att ta hjälp av en sådan.

Ansökningsperioden för 2024 är öppen 1 mars – 31 maj.

Ansök om stöd till verksamhet för avhoppare, Polismyndigheten

Personer som upplever sig hotade av kriminella grupperingar

SKR har tagit fram vägledning när det gäller att bedöma rätten till bistånd för individer som, på grund av hot om brottsliga angrepp, kan behöva lämna sin bostad tillfälligt för ett boende på annan plats. Personer som upplever sig hotade av kriminella grupperingar – vägledning

Arbete på nationell nivå med brottsförebyggande arbete barn och unga

Det pågår flera arbeten på nationell nivå. Här är två exempel.

Motverka oseriösa aktörer inom HVB

SKR kommer från och med 2024 att ingå i samverkan med bland andra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för Motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter (MUR) mot missbruk och brott i välfärdssystemen. Genom att delta i samverkan hoppas SKR förbättra arbetet för att motverka oseriösa aktörer inom HVB.

Nationella Bob-rådet, barn och unga i organiserad brottslighet

Implementering av Bob-råd på nationell, regional och lokal nivå är ett regeringsuppdrag som leds av polisen. Syftet är att hindra att barn och unga blir en del av kriminella nätverk och organiserad brottslighet.

Följande myndigheter ingår:

 • Polismyndigheten
 • Åklagarmyndigheten
 • länsstyrelserna
 • Brottsförebyggande rådet
 • Skolverket
 • Statens institutionsstyrelse (SiS)
 • Socialstyrelsen
 • Kriminalvården

SKR är adjungerad i det nationella Bob-rådet.

Kontaktperson på SKR: Ove Ledin

Uppdrag att inrätta en samverkansstruktur för ett sammanhållet arbete med barn och unga som riskerar att begå eller begår grova brott, Regeringen

De regionala Bob-råden är igång – lokala råd startas våren 2024, Polisen

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Maja Hagström
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.