Publicerad 3 juli 2024

Skadligt bruk och beroende

Beroendevården omfattar hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar. I SKR:s arbete med området inkluderas även psykisk ohälsa och samsjuklighet.

SKR:s handlingsplan mot missbruk och beroende

Skadligt bruk och beroende är ett prioriterat område för SKR. SKR:s arbete sker inom ramen för en långsiktig handlingsplan. Handlingsplanens målgrupp är beslutsfattare och den ska fungera både som underlag för beslut och utvecklingsarbete. Fokus är på åldersgruppen 13-29, och tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling.

Handlingsplanen består av en beslutsdel och två kunskapsunderlag. Alla delar kan läsas fristående.

Handlingsplan mot missbruk och beroende – tidig upptäckt, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år

Kunskapsunderlag: Missbruk och beroende i åldern 13-29 år – så här vänder vi utvecklingen (PDF) Pdf, 1 MB.

Kunskapsunderlag: Nya psykoaktiva substanser – det vi kallar nätdroger (PDF) Pdf, 649 kB.

Handlingsplanen har flera beröringspunkter med flera utredningar som till exempel Samsjuklighetsutredningen och Narkotikautredningen, som har haft i uppdrag att komma med förslag på hur området kan utvecklas.

SKR: yttrande Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

SKR: yttrande Från delar till helhet - Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (SOU 2023:5)

SKR:s yttrande Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus (SOU 2023:62)

Yrkesresa Skadligt bruk och beroende, myndighetsutövning

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare och är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Fem yrkesresor ska tas fram under perioden 2021-2028 inom de verksamhetsområden som har prioriterats av kommunerna. Skadligt bruk och beroende, myndighetsutövning är ett av dessa områden.
En förstudie är genomförd och RSS i Jönköpings län har fått ett nationellt uppdrag att producera och förvalta yrkesresan för skadligt bruk och beroende, mydighetsutövning. Produktionen inleddes hösten 2023 med målsättning att första kursen ska lanseras för medarbetarna under hösten 2024.

Yrkesresan Skadligt bruk och beroende, myndighetsutövning

Samordning av arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention

Inom ramen för överenskommelsen har SKR åtagit sig att genomföra insatser för samordna kommuners och regioners arbete kring psykisk hälsa och suicidprevention. Under 2024 kommer utvecklingsstödet att fokusera på att erbjuda sammanhållen, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg. Detta gäller både för personer med allvarliga eller långvariga psykiatriska tillstånd och för personer med stora samordningsbehov, till exempel personer med samsjuklighet.

Överenskommelse psykisk hälsa och suicidprevention

Ramavtal för upphandling av HVB via Adda

Ibland behöver kommuner göra externa placeringar av vuxna personer med skadligt bruk och/eller beroende på Hem för vård eller boende (HVB) som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse tillsammans med behandlingsinsatser och/eller omvårdnadsinsatser.

Adda (tidigare SKL Kommentus) har tagit fram ramavtal och stödmaterial för upphandling för att underlätta arbetet. Materialet innefattar

  • ramavtal
  • digitalt avropsstöd
  • uppföljning inom HVB, konsulentstödd familjehemsvård och stödboende.

Under 2024 pågår framtagandet av ett nytt ramavtal för HVB Vuxna med missbruk.

Sociala tjänster, Adda

Psykiatrin i siffror med fokus på beroendevården

Kartläggningen Psykiatrin i siffror omfattar tre delar. Data hämtas från alla regioner och presenterar jämförelsetal mellan barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatrisk vård i Sverige. Nu finns även perspektivet skadligt bruk och beroende med i rapporterna.

Psykiatrin i siffror: Kartläggning Barn-och ungdomspsykiatrin 2023

Psykiatrin i siffror: Kartläggning Vuxenpsykiatrin 2023

Psykiatrin i siffror: Kartläggning Rättspsykiatrin 2023

Bostad först en viktig insats för personer med beroende, psykisk ohälsa

Bostad först en del av den nationella strategin mot hemlöshet. Socialstyrelsen rekommenderar Bostad först i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård samt i de nationella riktlinjerna för psykosociala insatserna vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Metodutveckling Bostad först

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Zophia Mellgren
    Handläggare
  • Mikael Malm
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.