Publicerad 8 februari 2022

Samtal med barn inom socialtjänsten

Att göra barn delaktiga inom socialtjänsten har länge varit en prioriterad fråga för SKR. En viktig del i detta arbete är själva samtalet med barnet.

Det finns flera sätt att göra barn delaktiga i socialtjänstens verksamhet. En del handlar om att göra barn delaktiga i ärenden och beslut som rör dem själva, bland annat genom samtal. En annan del handlar om att göra barn delaktiga i utvärdering och utveckling av verksamheten.

SKR:s stöd till kommunerna

SKR stöttar kommunerna i detta arbete på flera olika sätt. Bland annat genom att ta fram olika former av stödmaterial kring barns delaktighet och sprida befintligt material och goda exempel. Att göra barn delaktiga och att samtala med barn i socialtjänsten är ett fokusområde för SKR:s nationella utvecklingsnätverk för barn och unga som ingår i SKR:s regionala samverkans- och stödstruktur. SKR arbetar även aktivt med att stärka barnets rättigheter genom att stötta kommunerna i arbetet med att barnkonventionen har blivit lag.

Barnets rättigheter

Vikten av samtal med barn

Att hålla samtal med barn och unga är en viktig del i barns delaktighet. Samtalet med barnet är viktigt av flera olika anledningar.

  • För att stärka och stödja barnet.
  • Barnets rätt till delaktighet, vilket bland annat uttalas i barnkonventionen.
  • Kvaliteten på bedömningar och beslut blir högre om barnets inställning är känd.

Många aspekter att ta hänsyn till vid samtal med barn

När socialtjänsten samtalar med barn är det flera aspekter man måste ta hänsyn till. Barnet kanske befinner sig i en utsatt beroendeposition och/eller en lojalitetskonflikt till sina omsorgspersoner och därför har svårt att berätta om sin situation eller önskemål. Innehållet i samtalet kan ibland vara av mycket svårare karaktär än andra samtal då barn kan berätta om allvarliga övergrepp och missförhållanden som de är eller har varit utsatta för.

Sammanställning över metoder och verktyg vid samtal med barn

För att alla barn, även barn med funktionsnedsättning, ska kunna komma till tals och uttrycka sina åsikter behöver socialtjänstens samtal vara anpassade efter barns ålder, mognad och funktionsförmåga.

Som ett stöd till socialtjänsten har SKR tagit fram en sammanställning över de mest använda metoder och verktyg som används idag vid samtal av barn.

Sammanställningen har gjorts i samarbete med den regionala samverkans- och stödstrukturen. Dessa metoder är inte kvalitetsgranskade eller utvärderade av SKR som därför inte heller rekommenderar dessa framför några andra eller rangordnar dem på något sätt. Det är endast en sammanställning för att underlätta för kommunerna att hitta information om det utbud som finns. Det är kommunernas ansvar att ta reda på om och när dessa metoder ska och kan användas i deras egen verksamhet. När det gäller digitala verktyg är det dessutom viktigt att göra bedömningar kring hur informationssäkerheten tillvaratas och att personuppgiftshanteringen är korrekt.

Sammanställningen av tillgängliga metoder och verktyg vid barnsamtal

Filmer och webbutbildning om barnsamtal från SKR

Förutom sammanställningen av tillgängliga metoder och verktyg vid barnsamtal har SKR tagit fram ett eget webbmaterial kring temat.

I ett antal filmer intervjuas Åsa Landberg, legitimerad psykolog och psykoterapeut, debattör och föreläsare, om hur yrkesverksamma inom socialtjänsten kan prata med barn som har varit eller är med om svåra situationer.

Stöd vid svåra samtal med barn

Webbutbildning med fem seminarier kring barnsamtal i socialtjänsten med Eva Redemo, socionom, familjeterapeut och handledare.

Webbutbildning samtal med barn i socialtjänsten

Samlat kunskapsstöd på Kunskapsguiden

På Kunskapsguiden har Socialstyrelsen samlat ett generellt och grundläggande stöd för samtal med barn. Här hittar du information, publikationer och utbildningar.

Samlad information kring Samtal med barn, Kunskapsguiden, Socialstyrelsen

Stöd för uppföljning gällande ökad delaktighet för barn och unga

SKR:s nationella utvecklingsnätverk för barn och unga har även arbetat med att sprida "Västernorrlandsmodellen". Modellen är en uppföljningsmodell som syftar till att tillvarata barns röster om mötet med socialtjänsten och hjälpa verksamheterna att utvecklas utifrån dessa.

Västernorrlandsmodellen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.