Publicerad 1 mars 2023

Insatsområde försäkringsmedicinskt kunskapsstöd och ledningssystem

Insatsen ska bidra till evidensbaserad och jämlik vård med hög patientsäkerhet vid sjukskrivning och rehabilitering. Målet är försäkringsmedicinskt kunskapsstöd som tillgodoser hälso- och sjukvårdens kliniska behov.

Uppdrag

Insatserna har utgångspunkt i programområdets kartläggning 2019 och samordnas med implementeringen av generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete och Socialstyrelsens arbete inom området.

I insatsen ingår att säkerställa långsiktigt löpande transparent samordning och samverkan mellan olika intressenter, aktörer och strukturer på regional, sjukvårdsregional och nationell nivå.

Aktuellt

Under 2023 fortsätter programområdet att:

  • stödja och följa upp implementering av generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete
  • följa och delta i Socialstyrelsens arbete med beslutstöd, kunskapsstöd och uppföljningsmått för kvalitet och patientsäkerhet inom försäkringsmedicin
  • medverka i nationell samverkansgrupp försäkringsmedicin.

Ledamöter och kontakt

Sker inom ramen för ordinarie arbete i programområdet, med stöd av adjungerad mediciniskt sakkunnig läkare inom området försäkringsmedicin.

Kontaktperson

Siv Folkhammar Andersson, Samrehab Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen

siv.folkhammarandersson@regionkalmar.se