Publicerad 20 januari 2023

Nationellt programområde akut vård

Akut vård innefattar tidig identifiering, riskvärdering, diagnostik och åtgärder utifrån symtom, tillstånd och skador som är tidskänsliga och potentiellt farliga för liv och hälsa.

 • Vården omfattar akut eller oväntat uppkomna symtom och skador, och bedrivs oberoende av fysisk plats och patientens ålder.
 • Vården fokuserar framför allt, men inte enbart, på oselekterade patientpopulationer.
 • Riskvärdering innefattar såväl värdering som prioritering av risk kontra nytta för den individuella patienten, den aktuella patientpopulationen samt övriga patientpopulationer.
 • Åtgärder innefattar rådgivning, styrning till korrekt vårdnivå, stabilisering, behandling samt övervakning.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Kvalitetsindikatorer för den akuta vårdkedjan

Målet är att skapa förutsättningar för uppföljning av kvalitet och resultat för den akuta vårdkedjan. En delrapport av kvalitetsindikatorer är planerad. Fortsatt arbete planeras när den nationella arbetsgruppen Resurser för den akut sjuka patienten är klar med sitt arbete.

Resurser för den akut sjuka patienten

Omhändertagande av den akut sjuka patienten – resurser som behövs på och kring en sjukhusbunden akutmottagning.

Insatsområde: resurser för den akut sjuka patienten

Trauma

Nominering till den nationella arbetsgruppen pågår. Insatsområdet är en samverkan mellan dessa nationella programområden (NPO):

 • NPO akut vård
 • NPO kirurgi och plastikkirurgi
 • NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation
 • NPO rehabilitering habilitering och försäkringsmedici

Insatsområde trauma

Aktuellt

 • Socialstyrelsen Beredningsgrupp 1, utredning av högspecialiserad vård.
 • Samarbete med NPO infektionssjukdomar kring insatsområde sepsis.
 • Samarbete med NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin kring insatsområde traumatisk hjärnskada.
 • Samarbete med NPO äldres hälsa och palliativ vård.

Kunskapsstöd

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

 • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan
 • Ordförande: Jenny Liu, överläkare, verksamhetsområde akut, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontaktperson och processledare

Pernilla Olofsson, kvalitetssjuksköterska, Akutmottagningen Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

pernilla.olofsson2@regionorebrolan.se

Ordförande

Anna Gunnarsson, överläkare akutsjukvård, specialistläkare akutsjukvård och allmänmedicin, Universitetssjukhuset i Linköping och lasarettet i Motala, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Per Marcusson, överläkare anestesi och intensivvård, helikopterläkare, verksamhetschef Luftburen Ambulanssjukvård, Verksamhetsområde Akutsjukvård Region Norrbotten, Norra Sjukvårdsregionen
 • Lisa Kurland, överläkare akutsjukvård, Akutkliniken Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jenny Liu, överläkare, verksamhetsområde akut, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Emma Lukic, specialistläkare akutsjukvård och internmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Daniel Janson Thorfinn, sektionschef och biträdande överläkare, specialistläkare internmedicin och akutsjukvård, Akutmottagningen Malmö Vårdområde akutsjukvård och internmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom akut vård finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • Svenska Hjärt- och lungräddningsregistret
 • Svenska Traumaregistret

Till nationella kvalitetsregister inom akut vård