Publicerad 26 april 2024

Nationellt programområde hud- och könssjukdomar

Hud- och könssjukdomar omfattar svårare inflammatoriska hudsjukdomar och sexuellt överförbara sjukdomar. Diagnos och behandling sker på hud- och venereologmottagning efter medicinsk bedömning och remiss från primärvården.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO hud- och könssjukdomar 2024 (PPTX) Powerpoint, 51 kB.

Atopisk dermatit

Atopisk dermatit är en sjukdom med stor påverkan på livskvaliteten som drabbar ungefär 20 procent av alla barn och fem procent av alla vuxna. Målet är att patienter ska få en jämlik vård genom att Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer för atopisk dermatit. De senaste årens tillkomst av nya läkemedel mot atopisk dermatit har ökat behovet av nationella riktlinjer. Insatsen ska verka för en utökad användning av det nationella kvalitetsregistret för atopisk dermatit (SwedAD).

Basalcellscancer

Basalcellscancer (basaliom) är en både underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom. Tillgång till vård är ojämlikt fördelad både inom landet och inom enskilda regioner. Huvudansvar för insatsen ligger hos nationellt programområde cancersjukdomar.

Insatsområde basalcellscancer

Psoriasis

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer är psoriasis en underbehandlad sjukdom. Psoriasis påverkar 2–4 procent av den svenska befolkningen. Uppdraget är att arbeta för att Socialstyrelsens nationella riktlinjer följs, samt att öka täckningsgraden i det nationella kvalitetsregistret PsoReg.

Insatsområde psoriasis

Psykodermatologi

Psykodermatologi omfattar ett brett spektrum av hudsjukdomar som har tydlig koppling mellan psykisk hälsa och hud. Insatsområdet har initialt särskilt fokus på patientgruppen med vanföreställningar att ha drabbats av angrepp i huden – parasitparanoia, vilken i klinisk vardag många gånger benämns parasitofobi.

Insatsområde psykodermatologi

Svårläkta sår

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp och ett nationellt vårdprogram för svårläkta sår är framtagna. Det finns även ett verktyg för gapanalys och samlat införande av vårdförlopp för sår.

Insatsområde svårläkta sår

Venereologi

Antalet rapporterade fall av gonorré har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. Dessutom ses en ökad resistensutveckling vid behandling av gonorré. Uppdraget handlar om att minska insjuknande i gonorré samt att minska resistensproblematiken.

Insatsområde venereologi

Nationell högspecialiserad vård

Programområdet har kontinuerlig kontakt med Socialstyrelsen för att välja lämpliga områden för nationell högspecialiserad vård samt ge nomineringsförslag.

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd hud- och könssjukdomar

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

  • Kontaktperson: samma som för programområdet
  • Ordförande: Lisa Sjönell, specialistläkare allmänmedicin, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Elin Jerremalm, apotekare, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

elin.jerremalm@regionstockholm.se

Ordförande

Filippa Nyberg, överläkare, Patientområde (PO) Gastro, Hud och Reuma, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Richard Lindström, specialistläkare dermatovenereologi, Hud-STD kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Martin Kropp, specialistläkare dermatovenereologi, Hudkliniken, Falu lasarett, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Eva Backman, specialistläkare dermatovenereologi, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Birgitta Stymne, specialistläkare dermatovenereologi, Hudkliniken Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Åke Svensson, specialistläkare dermatovenereologi, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom hud- och könssjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

  • Register för Systembehandling av Psoriasis (PsoReg)

Till nationella kvalitetsregister inom hud- och könssjukdomar