Publicerad 19 augusti 2021

Programområden och samverkansgrupper

Det finns 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Åtta nationella samverkansgrupper (NSG) leder och samordnar regionernas nationellt gemensamma arbete inom flera olika områden.

Anpassningar vid covid-19

Med anledning av covid-19 anpassar programområden, samverkans- och arbetsgrupper sitt arbete efter den rådande situationen. Det kan innebära att justeringar görs i till exempel insatsområden. För mer korrekt information om det arbete som bedrivs just nu, kontakta respektive programområde eller samverkansgrupp.

Arbete för god och jämlik vård

Hälso- och sjukvården i Sverige håller hög kvalitet. Men skillnaderna är för stora i vård, behandling och resultat. Dessa skillnader gör att två personer med samma sjukdomstillstånd till exempel riskerar att få olika utredning, behandling och uppföljning beroende på var de söker vård. Nationella programområden och samverkansgrupper arbetar för att minska dessa skillnader och bidra till en god vård. Detta görs i samarbete mellan regioner och med kommuner, patient- och professionsföreningar, nationella myndigheter och forskarsamhället.

Insatsområden

De nationella programområdena och samverkansgrupperna har nationella arbetsgrupper (NAG) för att driva förbättringsarbete inom olika områden, till exempel inom diagnosområden och vid behov för specifika frågor. För mer information om insatsområden, se sidor för respektive programområde och samverkansgrupp.

Översikt av planerade insatser 2021 i NPO och NSG (PDF) Pdf, 749 kB.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård