Publicerad 19 januari 2023

Nationellt programområde medicinsk diagnostik

Programområdet omfattar laboratoriemedicin samt bild och funktion.

Uppdrag

Det nationella programområdet (NPO) har huvudansvaret för följande kunskapsområden: mikrobiologi, klinisk kemi, klinisk fysiologi, radiologi, nuklearmedicin, transfusionsmedicin, klinisk immunologi, klinisk genetik samt klinisk patologi och cytologi.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Diagnostisk cancergenomik

En slutrapport för klinisk implementering av storskalig DNA-sekvensering godkändes av NPO i april 2022. Rapporten är överlämnad till Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) som ska etablera en expertgrupp enligt den nationella arbetsgruppens rekommendation.

Upphandling av remittentstöd för radiologiska och nuklearmedicinska undersökningar

En temporär nationell arbetsgrupp har utrett förutsättningarna för en regiongemensam upphandling, implementering och förvaltning av ett nationellt system för remittentstöd vid remiss till undersökningar med joniserande strålning. En förstudie färdigställdes under våren 2021 och är nu underlag för beslut om upphandling och införande av ett nationellt remittentstöd. Uppdraget att genomföra en nationell upphandling ligger utanför NPO-uppdraget.

Blodanvändning

En adekvat och gemensam nationell blodförsörjning ökar förutsättningarna för en jämlik avancerad sjukvård. Blodförsörjningen i Sverige sker idag regionalt och beror på tillgång respektive användning av blod. En adekvat blodförsörjning är viktig ur beredskapssynpunkt och ur ett långtidsperspektiv är det nödvändigt med ett stabilt blodlager. En nationell arbetsgrupp som tillsätts under 2022 ska kartlägga förutsättningarna för att införa ett nationellt kunskapsstöd för en jämlik transfusionsstrategi och blodanvändning.

Nationellt kodverk inom laboratoriemedicin

För att höja patientsäkerheten och bemöta behov av att inkludera laboratorieresultat i nya journalsystem, kvalitetsregister samt inom forskning och förbättringsarbete behövs nationell samordning av nomenklatur och koder för undersökningar och tester. Nyttan för patienterna ökar genom att de blir mer involverade i sin egen vård. NPO kommer under 2022 beskriva täckningsgrad av användning av kodverk inom laboratoriemedicin samt ta fram rekommendationer och process för nationellt införande av kodverk.

Digital patologi

En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt kunskapsstöd för digital patologi. Målet är att detta ska leda till en ökad användning av digital patologi i landet.

Insatsområde digital patologi

Aktuellt

  • Ledamöterna till nationell arbetsgrupp för digital patologi är beslutade och arbetsgruppen startar sitt arbete i september 2022.
  • Nomineringsprocess pågår för arbetsgrupp i insatsområdet kunskapsstöd för blodanvändning under maj–augusti 2022.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd medicinsk diagnostik

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Lina Edberg, verksamhetsutvecklare, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

lina.edberg@regionstockholm.se

Ordförande

Joachim Lundahl, överläkare, medicinskt ledningsansvarig läkare för laboratoriedelen, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Katrine Riklund, överläkare radiologi/nukleärmedicin, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, Norra sjukvårdsregionen
  • Jonas Cederberg, överläkare medicinsk radiologi, områdeschef Medicinsk diagnostik och teknik, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Mårten Falkenberg, specialistläkare buk- och kärlradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Inga Zelvyte, specialistläkare klinisk kemi, medicinsk chef, Kemilaboratoriet Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Elin Trägårdh, överläkare nukleärmedicin (bild och funktionsmedicin), Skånes universitetssjukhus i Lund, Södra sjukvårdsregionen