Publicerad 19 juni 2024

Nationellt programområde perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Programområdet omfattar vård och omhändertagande av patienter före, under och efter operationer, patienter i behov av intensivvård och patienter som genomgår transplantationer.

Uppdrag

Uppdraget är både brett och specifikt. Det innehåller processer som är livsviktiga för många hälsotillstånd och kräver samverkan med andra programområden. Kunskapsläge, arbetssätt och kvaliteten i det pre- och postoperativa omhändertagandet och intensivvården har stor påverkan på medicinska resultat och patienternas hälsa.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation 2024 (PPTX) Powerpoint, 49 kB.

Audit – säker intensivvård

Insatsens övergripande mål är att undersöka om arbetet med kliniknära uppföljning och analys som används av LÖF och SIR kan vara modell för uppföljning och analys av kunskapsstyrningen. Insatsen planeras i samarbete med SIR och nationell samverkansgrupp uppföljning och analys.

Donation

Organ- och vävnadsdonation har haft en stadigt positiv utveckling de senaste tio åren i Sverige, men donationsfrekvens, hur ansvar fördelas mellan olika aktörer och hur donationsarbetet organiseras varierar.

Insatsområde donation

Hälsodeklaration inför anestesi

Hälsodeklaration inför anestesi är frågor som patienten själv om möjligt ska besvara och som är relevanta för planeringen av säker och effektiv anestesi. Arbetet att ta fram en nationell standard för hälsodeklarationer sker i samarbete med nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation.

Insatsområde hälsodeklaration inför anestesi

Intensivvård av barn

För att balansera många perspektiv på intensivvård av barn behövs nya riktlinjer och avgränsningar som tar hänsyn till historik, nuläge och framtid, inklusive demografisk utveckling och sannolika nya behov av nivåstrukturering. Insatsen planeras i samarbete med nationellt programområde barns och ungdomars hälsa.

Intermediärvård

En vägledning för organisation och kompetens inom intermediärvård är framtagen.

Vägledning intermediärvård

Läkemedelsspädningar för operation, anestesi och intensivvård

Planerad kartläggning och gapanalys kring läkemedelshantering och standardiserade spädningar för operation, anestesi och intensivvård. Insatsen sker i samarbete med nationell samverkansgrupp patientsäkerhet och nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik.

Mobil intensivvårdsgrupp

Nationella riktlinjer ska tas fram för intensivvårdsgrupper som stödjer personal på vårdavdelning.

Insatsområde mobil intensivvårdsgrupp

Perioperativ vård av sköra äldre

En stor andel av patienterna i perioperativ vård är sköra äldre med flera sjukdomar. Eftersom gruppen behöver allt större resurser inte minst från slutenvården pågår en dialog om behov av övergripande riktlinjer för sköra äldre i perioperativa processer.

Sekundär transport av svårt sjuk patient

När svårt sjuka patienter transporteras mellan vårdenheter behövs teknisk utrustning, kompetens och arbetssätt för att inte riskera patientens säkerhet. Insatsen ska resultera i förslag på medicinsk kompetens och medicinteknisk utrustning, kvalitetsindikatorer och målnivåer för transporterna.

Insatsområde sekundär transport av svårt sjuk patient

Strukturerad vårdinformation centrala venkatetrar (CVK)

I vård och omsorg används ett stort antal katetrar, sonder och drän för att föra in och ut vätskor ur kroppen. Insatsen ska ta fram riktlinjer för strukturerad dokumentation och en enhetlig terminologi vid användning av centrala venkatetrar. Insatsen görs i samarbete med nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation.

Insatsområde strukturerad vårdinformation centrala venkatetrar (CVK

Transplantation

Skillnader i väntetiden till transplantation beroende på var i landet man bor kan uppstå, då varje transplantationsverksamhet har sin egen väntelista.

Trauma

Insatser kring traumakriterier, traumamanual och rehabilitering i samarbete mellan nationella programområdena kirurgi och plastikkirurgi, akut vård, perioperativ vård, intensivvård och transplantation samt rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Insatsområde trauma

Uppföljning efter intensivvård

En vårdriktlinje för uppföljning efter intensivvård är framtagen.

Vårdriktlinje uppföljning efter intensivvård

Vitalparametrar för anestesi, operation och intensivvård

Insats för att åstadkomma bättre detaljeringsgrad i registrering av den perioperativa processen och skapa bättre förutsättningar för patientsäkert informationsutbyte, uppföljning, analys och forskning.

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

Kontaktperson: samma som för programområdet

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Linda Andlöw, projektledare verksamhetsområde kirurgi, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

linda.andlow@rjl.se

Ordförande

Eva Joelsson-Alm, specialistsjuksköterska intensivvård, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Alfred Janson, överläkare, kirurgi, Norra sjukvårdsregionen
  • Johnny Hillgren, överläkare, verksamhetschef anestesi och intensivvård, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Per Lindnér, transplantationskirurg, verksamhetschef Transplantation, Västra sjukvårdsregionen
  • Martin Holmer, överläkare, anestesi och intensivvård, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Rikard Linnér, specialistläkare anestesi- och intensivvård, verksamhetschef thorax och kärl, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom perioperativ vård, intensivvård och transplantation finns dessa nationella kvalitetsregister:

  • Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)
  • Svenskt Perioperativt Register (SPOR)

Till nationella kvalitetsregister inom perioperativ vård, intensivvård och transplantation