Publicerad 21 september 2023

Nationellt programområde nervsystemets sjukdomar

Fokus för programområdets arbete är att stärka patientens hela omhändertagande från insjuknande, via diagnostik och eventuell akutvård, behandling till den ibland livslånga uppföljningen samt med en god rehabilitering.

Uppdrag

Programområdet samarbetar bland annat med med Lokal Läkemedelskommitté och NT-rådet gällande läkemedelsfrågor och viss dialog med SBU. NPO:s etablerade dialogforum för samarbetspartner kommer att fortsätta som ett årligt arrangemang, där patient-, specialist- och professionsföreningar samt kvalitetsregister verksamma inom neuroområdet bjuds in till dialog.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Amyotrofisk lateral skleros (ALS)

ALS är ett mycket allvarligt sjukdomstillstånd med progredierande neurologiska funktionsbortfall som leder till stort hjälpbehov, stödinsatser från många professioner och ofta snar död. Under 2023 påbörjas arbetet med att ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för ALS.

Insatsområde ALS

Epilepsi

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för epilepsi är framtaget. Arbete pågår med implementering av detta. Riktlinjer kopplade till det vårdförloppet ska tas fram.

Insatsområde epilepsi

Migrän

Behandlingsriktlinjer har tagits fram för migränvården av barn och vuxna i Sverige.

Insatsområde migrän

Multipel skleros (MS)

En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt beslutsstöd för immunmodulerande läkemedel och Rituximab vid MS. Arbetet är tänkt att påbörjas under 2023.

Insatsområde multipel skleros (MS)

Narkolepsi

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom med störd sömnreglering. Ett beslutsstöd för behandling av narkolepsi har tagits fram, med riktlinjer för grundläggande behandling.

Insatsområde narkolepsi

Normaltryckshydrocefalus (NPH)

Hydrocefalus är ett tillstånd där hjärnventriklarna är utvidgade på grund av ökad mängd intraventrikulär cerebrospinalvätska på grund av ökad produktion eller förhindrat dränage. Det kan ge upphov till gång- och balanssvårigheter, kognitiv svikt och kontinensproblem. Under 2023 påbörjas arbetet med att ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för NPH.

Insatsområde NPH

Smärta

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för långvarig smärta hos vuxna är framtaget.

Insatsområde smärta

Stroke

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke och TIA (del 1 och 2) har tagits fram.

Insatsområde stroke

Traumatisk hjärnskada

Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin har huvudansvar för insatsen. Arbetet sker i samverkan med nationellt programområde akut vård, barns och ungdomars hälsa, nervsystemets sjukdomar samt nationellt primärvårdsråd.

Insatsområde traumatisk hjärnskada

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd nervsystemets sjukdomar

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

 • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan
 • Ordförande: Jessica Berg Skoog, specialistläkare allmänmedicin, ämnesgruppordförande NKK Nervsystem och smärta, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Torgny Andersen, verksamhetsutvecklare hudsjukvård, reproduktionsmedicin och ögonsjukvård, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

torgny.andersen@skane.se

Ordförande

Mikael Edsbagge, specialistläkare neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Hans Lindsten, specialistläkare neurologi, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Mats Ryttlefors, överläkare, specialistläkare neurokirurgi, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Christina Sjöstrand, specialistläkare neurologi, Neurologi Danderyds Sjukhus AB, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jonas Lind, specialistläkare neurologi, Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Christer Nilsson, specialistläkare neurologi, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom nervsystemets sjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • Endovaskulär behandling av stroke (EVAS-registret)
 • Svenska neuroregister
 • Nationellt kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin (WebRehab Sweden)
 • Kvalitetsregister för MMC, annan neuralrörsdefekt och hydrocefalus
 • Nationellt kvalitetsregister över Smärtrehabilitering (NRS)
 • Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Till nationella kvalitetsregister inom nervsystemets sjukdomar