Publicerad 1 mars 2023

Insatsområde övergång till vuxensjukvård för barn och ungdomar inom habilitering

Övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård för barn och ungdomar med funktionsnedsättning behöver förbättras. Det behövs bland annat bättre samordning av insatser.

Patient- och närståendeperspektivet är centralt i övergången. Omhändertagande före, under och efter övergången till vuxensjukvård måste vara personcentrerat och sammanhållet.

Målet för insatsen är att förbättra samordningen vid övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård för personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, men också ökad kunskap om funktionsnedsättning hos personal utanför habiliteringsverksamheterna.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • kartlägga likheter och skillnader i landet vid övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård
 • identifiera framgångsfaktorer för ett personcentrerat och strukturerat arbetssätt och, om möjligt, beskriva ”best practice”
 • identifiera behov av kunskapsstöd och kompetensutveckling

Aktuellt

Uppdraget skall resultera i en rapport till programområdet i juni 2023. Rapporten är underlag för arbetet med att minska variation och skapa en mer jämlik vård för målgruppen.

Ledamöter och kontakt

Kontakt och processledare

Angelica Gustafsson, sjuksköterska, habiliteringsverksamheten och primärvården i Region Sörmland och Centrum för sällsynta diagnoser, Sjukvårdsregion Mellansverige

angelica.gustafsson@regionsormland.se

Ordförande

Eva Nordin-Olsson, specialistläkare allmänmedicin, Mora vårdcentral och elevhälsan Mora kommun, Sjukvårdsregion Mellansverige

Vice ordförande

Annika Brar, specialistläkare psykiatri och habilitering, Habilitering och hälsa, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Karin Ahlberg, specialistläkare neuropediatrik, överläkare, Barn- och ungdomshabiliteringen Östersund, Norra sjukvårdsregionen
 • Mona Dahlin, socionom, kurator, enheten för psykisk funktionsnedsättning, Region Jämtland-Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen
 • Elisabeth Säfenberg, sjukgymnast vid vuxenhabiliteringen, Habiliteringscentrum, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Therese Hällström, rehabiliteringsvetare med inriktning specialpedagogik, Habiliteringen i Avesta, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Charlotte Karlsson, sjuksköterska medicin, kirurgi och habilitering, Habiliteringscentrum Region Västmanland, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Christina Kraft, sjukgymnast, Vuxenhabiliteringen Region Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Mona Pihl, sjuksköterska, Habiliteringens medicinska enhet, Region Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Mirjam Schiessling, specialistpsykolog med inriktning neuropsykologi, Habiliteringen i Köping, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Eva Berggren Broström, överläkare, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Marita Rosengren, arbetsterapeut, specialist i arbetsterapi med inriktning habilitering och funktionshinder, Habiliteringscenter i Tullinge, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Karin Bjurstam, arbetsterapeut, Habilitering barn och ungdom i Uddevalla, Västra sjukvårdsregionen
 • Christina Alnervik, specialistsjuksköterska barn och unga, Habiliteringscentrum Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Inga-Lill Hafström, ledare forsknings- och utvecklingsverksamhet (FOU), Kommunal utveckling, Region Jönköpings län, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Rebecka Nilsson, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, Barn- och ungdomshabiliteringen samt vuxenhabiliteringen i Vimmerby och Oskarshamn, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Ida Svensson, socionom och kurator vid vuxenhabiliteringen, Habiliteringscentrum, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Lucia Alonso Magdalena, specialistläkare neurologi och rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Camilla Bengtsson, kurator, Neuroteamet vid Skånes Universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Lena Nylander, psykiater, överläkare, teamet för vuxna med utvecklingsstörning och svåra problemskapande beteenden (VUB) i Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Jeanette Ohrberg, arbetsterapeut, Habiliteringsmottagning barn och unga i Ängelholm, Södra sjukvårdsregionen
 • Eva Flygare-Wallén, sektor funktionshinder, Östersunds kommun
 • Ulla Adolfsson, patient- och närståendeföreträdare, ordförande för Autism- och Aspergerförbundet
 • Elisabeth Wallenius, patient- och närståendeföreträdare, ordförande för Funktionsrätt Sverige

Adjungerad

Magnus Påhlman, specialistläkare barnneurologi, Regionhabiliteringen vid Drottning Silvias barnsjukhus, Västra sjukvårdsregionen