Publicerad 7 december 2023

Insatsområde antibiotika i tandvården

Rekommendationer för antibiotika i tandvården är nio respektive sju är gamla. De behöver revideras för att inte riskera att underminera den uppnådda restriktiva förskrivningen som de lett till.

Bakgrund

Nuvarande rekommendationer för antibiotikaanvändning inom tandvården är nio respektive sju år gamla. På många ställen och på olika nivåer i vårdstrukturen har det skapats lokala ”lathundar” för att förenkla konsensusrekommendationerna. Dessa lathundar kvalitetsgranskas inte vilket ökar risken för feltolkning av ursprungstexten. Lokala traditioner i förskrivning och anpassningar till den egna verksamheten kan leda till felaktigt antibiotikabruk. Geografiska skillnader i antalet förskrivna antibiotikarecept inom tandvården liksom skillnader mellan olika vårdaktörer visar att den uppnådda restriktiva förskrivningen kan förbättras.

Insatsen fokuserar på att uppdatera och lista riskpatienter som bör inkluderas, samt definiera riskingrepp som kan vara aktuella för antibiotikaprofylax. Patientgrupper som tidigare varit inkluderade behöver utökas och definieras. Riskingrepp som i nuvarande riktlinjer är definierade (anomalikirurgi, frakturkirurgi och benaugmentation) behöver uppdateras och förtydligas.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

  • Definiera riskgrupper som ska vara med i de uppdaterade rekommendationerna.
  • Identifiera patientgrupper för vilka det behövs stöd av Health Technology Assessment inom Odontologi (HTA-O).
  • Ta fram kunskapsunderlag.
  • Genomföra konsensusprocess inklusive konsekvensanalys.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Margareta Hultin, övertandläkare, Karolinska institutet, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

margareta.hultin@ki.se

Ordförande

Margareta Hultin, övertandläkare, Karolinska institutet, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Bodil Lund, övertandläkare, professor, Odontologiska fakulteten, Karolinska Universitetet
  • Malin Brundin, övertandläkare, Umeå universitet, Norra sjukvårdsregionen
  • Per Rabe, övertandläkare, Specialisttandvården Halmstad, Södra sjukvårdsregionen
  • Bengt Götrick, övertandläkare, Malmö universitet, Södra sjukvårdsregionen

Vid behov adjungeras övriga ledamöter från Nationella Tandvårds-Strama.