Publicerad 4 oktober 2022

Nationellt programområde barn och ungdomars hälsa

Programområdets ansvar berör de flesta andra programområden. Strategin är därför att samarbeta brett och prioritera egna insatser som är specifika för barn och ungdomar, samt att ständigt bevaka barnperspektivet.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Barnhälsovård

Barnhälsovården i Sverige ska kunna erbjuda barn i ålder 0–6 år och deras vårdnadshavare en god och jämlik barnhälsovård oavsett var i landet de bor. En nationell arbetsgrupp ska bidra i utvecklingen och implementering av kunskapsstöd och användningen av kvalitetsregister för barnhälsovård.

Insatsområde barnhälsovård

Obesitas hos barn och ungdomar

Barnobesitas (fetma hos barn) innebär ökad risk för obesitas i vuxen ålder och förtida död. Andelen svenska skolbarn i åldrarna 11–15 år med obesitas har mer än fördubblats sedan 1990. En nationell arbetsgrupp tar fram behandlingsrekommendationer utifrån aktuellt kunskapsläge och Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer.

Insatsområde obesitas hos barn och ungdomar

Barn och ungdomar med långvarig smärta

Handläggningen av barn och ungdomar med långvarig smärta brister i både primärvården och den specialiserade vården. Vården är ojämlik och de flesta regioner saknar vårdprogram för långvarig smärta hos barn och ungdomar. Insatserna ska bidra till ökad kunskap om behandlingsstrategier och minska gapet mellan önskad vårdkvalitet och uppnådd vårdkvalitet.

Insatsområde långvarig smärta hos barn och ungdomar

Migrän

Programområdet medverkar i arbetet med behandlingsrekommendationer för migrän som drivs av nationellt programområdet nervsystemets sjukdomar.

Insatsområde migrän

Traumatisk hjärnskada

Vården av barn och ungdomar med traumatiska hjärnskador behöver förtydligas. Programområdet deltar i arbetet med ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för patienter i alla åldrar. Vårdförloppet ska bidra till god samordning och säkerställa att patienterna får rätt stöd och information. Arbetet leds av NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Insatsområde traumatisk hjärnskada

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd barn och ungdomars hälsa

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

Kontaktperson: samma som för programområdet

Aktuellt

Under 2022 startar programområdet ett nytt insatsområde kring digitala vårdmöten. Syftet är att bidra till att digitala vårdmöten uppfyller barns, ungdomars och vårdnadshavares krav och behov.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Martina Larsson, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

martina.s.larsson@rjl.se

Ordförande

Simon Rundquist, specialistläkare barnnefrologi och metabola sjukdomar, Barnkliniken i Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Urban Tiren, barnkliniken Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Svante Norgren, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Katarina Hanséus, Barnhjärtcentrum, Barn- och Ungdomskirurgi, Skånes universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Kristin Lindblom, barnhälsovård, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Niklas Segerdahl, barn- och ungdomsmedicin, Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Kerstin Birgersson, elevhälsoenheten, Jönköpings kommun
 • Caroline Strand, socialchef, Vadstena kommun

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom barn och ungdomars hälsa finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • Svenska Barnepilepsiregistret (BEPQ)
 • Barnobesitasregistret i Sverige (BORIS)
 • Svenska barnhälsovårdsregistret (BHVQ)
 • Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)
 • Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)
 • Svenskt barnnjurregistret

Till nationella kvalitetsregister inom barn och ungdomars hälsa

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård