Publicerad 5 januari 2022

Värderingsmallar, internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Två värderingsmallar som kan användas av leverantörer av internetbaserade stöd- och behandlingsprogram har tagits fram av NSK:s nationella kompetensgrupp för internetbaserat stöd och behandling.

Under åren 2015-2020 fanns Nationella arbetsgruppen som var en gruppering under kunskapsstyrningen. De utarbetade ett ramverk för hur granskningar skulle genomföras av programmen samt gjorde granskningar. Kunskapsstyrningen har tagit beslut om att inte ha ett uppdrag att granska program. SKR kommer att se över hur frågan ska hanteras i början på 2022. Nedan kan man ta del av underlag och mallar som har använts vid arbetet med att granska programmen.

Värderingsmall för internetbaserade behandlingsprogram (Word) Word, 53 kB.

Värderingsmall för internetbaserade stödprogram (Word) Word, 49 kB.

För att stödja regioner och kommuner i vilka program förmedlade via internet som har en viss kvalitet, behöver befintliga program granskas. Kompetensgruppen har därför tagit fram två mallar, en för att värdera behandlingsprogram för internetbehandling och en för att värdera internetbaserade stödprogram. Syftet är att se om programmet har effekt på det den är till för.

Mallarnas innehåll

Värderingsmallarna används vid utlåtande av olika internetbaserade stöd- och behandlingsprogram och bygger på tre delar:

  1. Ett frågeunderlag med beskrivning av programmet som besvaras av
    leverantören/utgivaren.
  2. En vetenskaplig granskning av artiklar som utvärderat valda program. Litteratursökning genomförs oberoende av leverantör med komplettering av förfrågan till leverantör om dokumenterade utvärderingar.
  3. En granskning av en demo-version av programmet.

Nationella kompetensgruppen kommer att begära ifylld värderingsmall från leverantör/utgivare för respektive stöd- och behandlingsprogram när det ska granskas, för att kunna utgå från aktuell information om programmen.

Att använda mallarna

För att använda en mall och svara på frågorna måste mallen först sparas ner lokalt i dator. Fyll därefter i mallen och skicka den som PDF-dokument till SKR:s handläggare Anna Östbom: anna.ostbom@skr.se

Efter att ifylld mall lämnats in utvärderas den av minst två personer. Svaret sammanfattas i ett utlåtande som beskriver övergripande bedömning av evidensgrad och rekommendation avseende områden och förutsättningar för tillämpning.

Färdiga utvärderingar av program publiceras på sidan Utlåtanden, internetbaserade stöd- och behandlingsprogram, som nås via menyn till höger.

Definition av stöd- och behandlingsprogram

Behandling och stöd via digitala vårdtjänster syftar till att förebygga ohälsa eller bevara eller förbättra den enskildes hälsotillstånd. Tjänsterna förmedlas med hjälp av text, bild, ljud eller video och kan omfatta ifyllande av formulär, övningar och interaktivitet med säkra meddelanden, chatt eller video. De kan användas i realtid eller asynkront.

Användande av digitala vårdtjänster kan vara självvald eller ordinerad. Vårdtjänster finns som behandlingsprogram och stödprogram. Båda programformerna bör utvärderas vetenskapligt avseende effekt och användbarhet, där kraven på evidens är större för behandlingsprogram än för stödprogram.

Behandlingsprogram

Behandlingen består av fristående program med varierande inslag av självskattning och övningar och innehåller tillräckligt med komponenter för att uppnå en behandlingseffekt. Oftast ingår kontakt med en behandlare som stöd för att genomföra programmet.

Stödprogram

Stödprogram är en del av en vårdprocess och syftar till att stödja den enskilde före, under eller efter en behandling. Det kan ingå kontakt med hälso- och sjukvård, kommunal eller annan vård, som stöd för att genomföra programmet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.