Publicerad 21 december 2023

Hälso och sjukvård, kompetensförsörjning

En stor del av framtidsjobben finns inom hälso- och sjukvården. Samtidigt som befolkningen växer och blir äldre och behoven av välfärd ökar uppnår många medarbetare pensionsålder.

Utsikterna att få jobb är särskilt goda för yrkesgrupper som exempelvis läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och vårdadministratörer.

Rekryteringsbehoven kommer också att påverkas av andra faktorer än demografiska förändringar. Teknikutveckling, nya behandlingsmetoder och olika sätt att organisera vården kommer också att ha stor betydelse.

Överenskommelse 2024

Området kompetensförsörjning ingår för 2024 i överenskommelsen mellan staten och SKR om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Att det finns kompetent personal på plats är en viktig förutsättning för att exempelvis kunna öka antalet vårdplatser, som i sin tur kan vara en del i att korta väntetiderna till operation eller behandling.

I överenskommelsen betonas vikten av ett systematiskt arbete med kompetensförsörjning, och att arbetet inte enbart är inriktat på nyrekrytering. Att få medarbetare att jobba heltid och ge förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö ger möjligheter att behålla befintlig vårdpersonal. Att förbättra teamarbete och samarbete nämns här som möjliga vägar. Uppdragen till regionerna sammanfattas:

  • Vidta åtgärder för att utveckla och behålla medarbetare, och locka tillbaka medarbetare som lämnat yrket.
  • Vidta åtgärder i att stödja hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö.
  • Vidta åtgärder för att stärka kompetensutvecklingen för medarbetarna utifrån verksamhetens behöv och identifiera hinder för fortbildning och vidareutbildning.
  • Vidta åtgärder och arbeta strategiskt för att kraftigt minska beroendet av bemanningspersonal.
  • Delta aktivt i myndighetsuppdrag med koppling till vårdens kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

Överenskommelse för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Informationsansvarig

  • Johanna Öqvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.