Publicerad 28 februari 2024

Strategier för att säkra kompetensförsörjningen

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner.

Nio strategier för att säkra välfärdens kompetensförsörjning

SKR:s nio strategier är framtagna som ett stöd för arbetsgivare i kommuner och regioner att kunna vara proaktiva och säkra sin kompetensförsörjning. Det handlar om att attrahera, behålla och utveckla medarbetare, hitta nya lösningar och skapa ett hållbart arbetsliv. Strategierna riktar sig till dig som är chef eller arbetar med HR och kompetensförsörjning i en kommun eller region.

Under våren 2024 revideras strategierna och sidorna kompletteras löpande med stöd och verktyg. Syftet är att strategierna ska få ett tydligare arbetsgivarperspektiv och hänga samman med SKR:s inriktning 2024-2027.

De reviderade strategierna ska erbjuda ett samlat stöd för arbetsgivare på kompetensförsörjningsområdet.

SKR:s nio strategier för att säkra välfärdens kompetensförsörjning.

Arbeta med friskfaktorer

Bra arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid är avgörande faktorer i valet av arbetsgivare. Arbetsmiljöarbete är därför ett viktigt sätt att säkra kompetensförsörjningen. För att skapa friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser behöver kommuner och regioner arbeta med friskfaktorer.

Underlätta för fler att arbeta mer och längre

Bristen på arbetskraft gör att arbetsgivare behöver ta tillvara på den kompetens som redan finns. Behovet av att anställa fler minskar betydligt om deltidsarbetande arbetar fler timmar i veckan och om fler förlänger arbetslivet.

  • Öka heltidsarbetet
  • Förläng arbetslivet

Värna arbetstiden

I välfärden pågår många verksamheter dygnet runt under alla dagar på året. Arbetstiden är en av arbetsgivarens viktigaste resurser. Arbetsgivarna behöver förlägga arbetstid på ett hälsosamt sätt och samtidigt eftersträva stabilitet och förutsägbarhet.

Synliggör lön, villkor och förmåner

Kommuner och regioner erbjuder både meningsfulla arbeten och kollektivavtal med bra villkor och förmåner. Att synliggöra detta för befintliga och potentiella medarbetare är en strategi för att säkra kompetensförsörjningen.

Stärk chefens förutsättningar att leda

Ledarskapet har stor betydelse för möjligheten att attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Att chefer har rätt förutsättningar att styra och leda är därför centralt.

Använd kompetensen rätt

Genom att ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarnas hela kapacitet och kompetens minskar behoven av fler anställda. Rätt kompetens på rätt plats bidrar till kvalitet och utveckling i verksamheten och är en förutsättning för att säkra kompetensförsörjningen.

  • Se över arbetssätten
  • Samarbeta och dela på kompetensen
  • Främja utveckling och omställning

Utnyttja teknikens möjligheter

Teknik, digitalisering, automatisering och artificiell intelligens kan erbjuda innovativa lösningar för att säkra välfärdens kompetensförsörjning och förbättra både kvalitet och effektivitet.

Rekrytera och attrahera bredare

Personer som i dag arbetar i andra branscher eller står helt utanför arbetsmarknaden kan med rätt insatser bli framtida medarbetare. Välfärdens arbetsgivare kan bredda sin rekryteringsbas och bli attraktiva för fler.

Främja medarbetarnas utveckling och möjlighet till omställning

Med goda möjligheter till utveckling och omställning kan medarbetare och verksamheter ta sig an nya eller förändrade arbetsuppgifter. Kompetensutveckling genom hela arbetslivet skapar engagemang och är en förutsättning för att kunna attrahera och behålla rätt kompetens.

Fakta: Arbetskraften räcker inte till

Välfärden står inför en omfattande kompetensutmaning det kommande decenniet. Demografiska förändringar bidrar till arbetskraftsbrist samtidigt som behoven av vård och omsorg ökar kraftigt. Eftersom det inte kommer att finnas tillräckligt många nya medarbetare att rekrytera till välfärdsyrkena, kommer arbetsgivarnas förmåga att ta tillvara den kompetens som redan finns att vara helt central för att klara kompetensförsörjningen.

SKR:s rekryteringsprognos visar bland annat att rekryteringsbehovet kan minska med en tredjedel om deltidsarbetande arbetar tre timmar mer i veckan.

Rekryteringsprognos: Välfärdens kompetensförsörjning

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Aspeheim
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.