Publicerad 22 juni 2022

Kompetensförsörjning inom förskola och skola

De senaste fem åren har prognoser över behovet av lärare förändrats kraftigt. Samtidigt skiljer sig den demografiska utvecklingen mellan olika delar av landet. Det gäller både antalet barn och unga och tillgången till arbetskraft.

Skilda förutsättningar kräver lokala lösningar

Behoven skiljer sig mellan kommuner, inom kommuner och mellan skolformer, ämnen och inriktningar. Demografi, lokal arbetsmarknad, pensionsavgångar, geografiskt läge och närhet till lärosäte är alla faktorer som påverkar både behovet av lärare och möjligheten för kommunerna att möta detta behov.

För att klara kompetensförsörjningen krävs analyser och åtgärder som utgår från de lokala förutsättningarna. Kommunerna gör och behöver fortsätta göra mycket lokalt. I SKR:s rapport finns många exempel på lokalt arbete med kompetensförsörjning i förskola, skola och vuxenutbildning.

Rapport: Skilda förutsättningar och lokala lösningar

Stort och ökande behov av lärare och förskollärare

Det är framför allt utvecklingen av antalet barn och ungdomar i befolkningen som styr behoven av personal och kompetens i förskolan och skolan. På tio år, mellan år 2011 och 2021, växte gruppen med ungefär en kvarts miljon. Utvecklingen antogs fortsätta under 2020-talet. De senaste åren har en kraftig förändring skett och istället förväntas antalet barn och unga minska något jämfört med idag. Vuxenutbildningens personal- och kompetensbehov påverkas i stor utsträckning av invandring. Nästan alla vuxna som läser komvux på grundläggande nivå är utrikes födda.

Samtidigt är det utvecklingen av befolkningen i arbetsför ålder som sätter ramarna för tillgången till personal i förskola, skola och vuxenutbildning. Det finns stora skillnader i befolkningsprognosen mellan kommuner vad gäller utvecklingen av såväl barn och unga som de i arbetsför ålder. I tre av fem kommuner minskar befolkningen i arbetsför ålder och konkurrensen om arbetskraften kommer vara stor framöver.

Skolverkets senaste lärarprognos visar återigen att behoven inte längre ökar lika snabbt och i lika stor utsträckning som man tidigare trott. Prognosen visar också att arbetsgivarna lyckats behålla och rekrytera medarbetare till skolan och förskolan. Det är också fler nyexaminerade lärare som går direkt till arbete i skolan än vad tidigare prognoser visat.

Prognos över behovet av lärare och förskollärare, Skolverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Somia Frej
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.