Publicerad 21 november 2023

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen spelar en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke och kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Det är i dagsläget fler som studerar inom kommunal vuxenutbildning än inom gymnasieskolan. Mycket talar för att fler personer kommer att studera inom vuxenutbildningen de kommande åren, inte minst på grund av följderna av pandemin och det ekonomiska läget. Även om situationen är påfrestande för vissa branscher i nuläget vet vi att det finns många bristyrken där behovet av utbildade är och framöver kommer vara stort.

Många kommer att behöva vuxenutbildningen för att omskola sig eller komplettera sin utbildning. Det finns också ett stort behov på arbetsmarknaden av yrkesutbildade på gymnasial nivå.

Utbildning och andra insatser till vuxna som omfattas av massflyktsdirektivet

SKR har sammanställt frågor och svar om rätten till utbildning och andra insatser för vuxna som flyr från Ukraina

Utbildning och andra insatser till vuxna

Statsbidraget för regionalt yrkesvux och insatser för individer på sfi måste skyndsamt ses över

Förordningen för statsbidrag gällande kombinationsutbildningar möjliggör i nuläget bara kombinationer av sfi och svenska som andraspråk med yrkeskurser på gymnasial nivå. Många elever på sfi har dock inte har förutsättningar att klara kombinationsutbildning med gymnasial yrkesutbildning. I dagsläget kan inte kommunerna nyttja statsbidraget fullt ut. En mer flexibel förordning skulle leda till att fler individer kan få ta steg mot arbete.

SKR:s skrivelse avseende behov av att skyndsamt se över statsbidraget för regionalt yrkesvux samt insatser för individer på sfi

SKR:s förslag till hur fler vuxna ska fullfölja en utbildning och komma i arbete

Arbetsförmedlingen fick hösten 2020 i uppdrag att anvisa betydligt fler arbetslösa till reguljära studier vilket oftast handlar om studier inom komvux. SKR har undersökt hur väl detta fungerar. Syftet är att ge en bild av hur anvisningssystemet fungerar i praktiken, samt lämna förslag till förbättringar. Ta del av rapporten, en webbsändning och SKR:s förslag.

Förslag till hur fler vuxna ska fullfölja en utbildning och komma i arbete

Lärande exempel

Vuxenutbildning på modersmål – reguljär vårdutbildning med stöd av modersmål

I västra Östergötland testas en metod att genom stöd av flerspråkig vårdlärare kombinera reguljär yrkesutbildning med språkstudier. Projektet utgår ifrån reguljär vård- och omsorgsutbildning och arabiska som språkgrupp.

Vuxenutbildning på modersmål i västra Östergötland

Vägvisaren – sömlös övergång mellan språkintroduktion och SFI i Lidköping

Genom en strukturerad samverkan mellan språkintroduktion på gymnasieskolan och vuxenutbildningen har Lidköpings kommun förbättrat arbetet med övergångar för nyanlända elever.

Vägvisaren – sömlös övergång mellan språkintroduktion och SFI i Lidköping

SKR:s arbete

SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att bedriva vuxenutbildning.

Vi stödjer våra medlemmar genom:

  • intressebevakning gentemot departement och statliga myndigheter
  • spridning av information och goda exempel
  • framtagande av faktaunderlag
  • nätverk där vi regelbundet träffar medlemmar för att föra dialog om behov och framtida utmaningar.

Läs vidare

SKR:s skolblogg

Informationsansvarig

  • Tobias Fannkvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.