Publicerad 31 oktober 2022

Arbetsmarknadspolitiken lokalt och regionalt

En framgångsrik arbetsmarknadspolitik behöver möta behoven hos arbetsgivare och arbetslösa i hela landet och kräver lokal kännedom och samspel.

Arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen har genomgått stora förändringar. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har lyft fram åtta huvudområden för en framgångsrik reformering inom området.

 • Utgå från individen – säkra stödet till de långt från arbete genom Arbetsförmedlingens tillgänglighet
 • Sätt kompetensförsörjning som en del av reformens kärna
 • Ta tillvara och utveckla kommuners och regioners roll i samverkan kring arbetslösa
 • Underlätta för nyanländas etablering
 • Ge goda förutsättningar för yrkesväxling och utbildning för arbetslösa
 • Skapa säkra system för arbetsmarknadspolitisk bedömning och informationsdelning med landets kommuner
 • Staten måste ta ansvar för övervältring av arbetsuppgifter och kostnader på den kommunala och regionala sektorn
 • Uppdragets genomförande och den fortsatta processen.

I slutet av 2019 tog SKR fram ett program för den fortsatta reformeringen med anledning av det allvarliga läget inom Arbetsförmedlingen.

SKR:s skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet (PDF) Pdf, 400 kB.

Stärk lokal närvaro och samarbete

SKR har identifierat fem dimensioner som behöver förverkligas i Arbetsförmedlingens lokala närvaro:

 • Enklare service och stöd till arbetslösa som inte kan använda digitala tjänster
 • Fördjupat stöd till arbetslösa
 • Operativt samarbete med kommuner och regioner för individer i behov av samlat stöd
 • Strategiskt samarbete på ledningsnivå mellan kommuner och Arbetsförmedlingen
 • Lokalt och regionalt stöd för arbetsgivares kompetensförsörjning

SKR följer utvecklingen genom årliga uppföljningar.

Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken 2022

Arbetsförmedlingen har ansvar för att samverka med kommuner på strategisk och operativ nivå så att personer i behov av stöd kan ges ett ändamålsenligt stöd. Myndigheten ska också främja samordning mellan kommuner och leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser. En viktig fråga för ett ökat samarbete är möjlighet till informationsutbyte.

Under hösten 2022 genomför Arbetsförmedlingen, SKR och Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) en mötesturné i landet för att utveckla överenskommelser för samarbetet framåt. Som stöd har Arbetsförmedlingen tagit fram en mall.

Mall för överenskommelser om samverkan, Arbetsförmedlingen

Ta tillvara och utveckla kommunernas roll

Den statliga arbetsmarknadspolitiken samspelar med flera kommunala uppdrag som komvux, ekonomiskt bistånd och näringslivsutveckling. Därtill har många kommuner tagit initiativ till egna arbetsmarknadsverksamheter. SKR:s uppföljningar visar en omfattande verksamhet i kommunerna med årlig budget på omkring 5 miljarder kronor, och som möter nästan 100 000 individer. Utöver det tillkommer 6 miljarder per år för utbetalning och administrering av ekonomiskt bistånd för individer som har arbetslöshet som huvudsakligt skäl.

Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2021

Regeringen har genom statliga utredning konstaterat att det finns juridiskt utrymme att kommunerna skulle kunna vara utförare av statliga arbetsmarknadsinsatser. Kommunsektorn väntar nu på besked om under vilka villkor, vilka insatser, för vilka grupper och med vilken ersättning detta ska kunna bli verklighet.

SKR:s yttrande Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet Ds 2021:27

Informationsansvarig

 • Åsa Karlsson
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.