Publicerad 28 april 2023

Höga ljudnivåer, förskola

Störande ljudnivåer på förskolor, fritidshem eller skolmatsalar är en arbetsmiljörisk som måste hanteras.

Bullret beror i stor utsträckning på barnen och de vuxnas aktiviteter. Utöver lokaler med bra
akustiska egenskaper behövs arbetssätt och strategier för att minska uppkomsten av buller i verksamheten.

Ljud som kommer plötsligt och oregelbundet stör oss mest. Monotona ljud från till exempel ventilation är lättare att stänga ute. En av de bullerkällor som är svårast att stänga ute är mänskliga röster eftersom de kan innehålla viktig information.

Buller kan leda till att man har svårt att finna ro och vila eller sover dåligt. I vissa fall är bullernivåerna så höga att de kan skada hörseln. Andra negativa konsekvenser av buller kan vara att det bidrar till stress, påverkar prestation och arbetskvalitet, skapar röstproblem, försvårar samtal och ökar olycksrisker. Känsligheten för höga ljudnivåer är i hög grad individuell.

Viktigt med ytor som absorberar ljud

Tak, väggar och golv är ytor som reflekterar ljud. Det ger upphov till en efterklang som innebär att ljudet ”studsar i rummet”. På detta sätt höjs den totala ljudnivån från alla bullerkällor – tal, skrammel, skrik, skrap. Detta innebär barn och vuxna höjer rösten för att göra sig hörda.

För att undvika detta är det viktigt med ytor som absorberar ljud. Ofta placerar man ljudabsorbenter i tak och på väggar. Man kan även hänga vertikala absorbenter för att få stora absorberande ytor. Rummets volym har betydelse för efterklangen – ett stort rum ger mer efterklang. Hur absorbenter ska placeras avgörs bäst av en person med fackkunskap. Möbler och olika material i ett rum absorberar ljud.

Textilier, draperier och gardiner är inte lika effektiva som tak- och väggabsorbenter. Tänk också på brandrisken och på att textilier måste hanteras så att de inte samlar damm och orsakar allergier.

God rumsakustik och låga bullernivåer från trafik och installationer är en annan förutsättning för god ljudmiljö. Bra isolering mot buller som kommer utifrån och från ventilationsanläggningar kan därför ibland behövas.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.