Publicerad 20 september 2021

SKR tycker: Gör om systemet med gode män och överförmyndare

Systemet för gode män och förvaltare vilar på en uråldrig lagstiftning som ständigt lappas och lagas på ett ohållbart sätt. Det är dags att bygga om systemet från grunden, så att behövande människor får tillgång till bästa möjliga hjälp.

SKR tycker

Regeringen behöver tillsätta en utredning som förutsättningslöst får i uppdrag att utforma en ny lagstiftning om överförmyndare och gode män som på ett rättssäkert sätt svarar mot dagens behov och förutsättningar.

Uråldrigt system

Uppdraget att vara god man är frivilligt och kommer formellt från den enskilde. Överförmyndarna har i uppdrag att kontrollera att de gode männen och förvaltarna följer gällande lagstiftning till de enskildas bästa.

Det regelverk som gäller denna tillsyn är närmare hundra år gammalt. Bestämmelserna finns i föräldrabalken och härrör från 1924 års lagstiftning som då avsåg förvaltningen av barns tillgångar. I dag har vi alltså regler för förvaltning av vuxnas tillgångar i föräldrabalken. Enligt SKR:s mening är det inte ett värdigt synsätt på hur vuxna ska bemötas.

Uppdraget alltmer omfattande

Uppdragen för de gode männen och förvaltarna har blivit allt svårare. När nuvarande bestämmelser infördes fanns de flesta personer som behövde god man på institutioner och fick därmed hjälp av personal på plats. De gode männen skulle vara en kontakt från det utanförliggande samhället.

När den här typen av institutioner lades ner i mitten av nittiotalet fick de gode männen ta hand om uppgifter såsom kontakter med läkare, socialtjänst, banker med mera.

En god man som företräder och är ett stöd för ensamkommande barn beslutar exempelvis om boende, är med vid utredning på Migrationsverket och inom sjukvården och ser till att den unge får en fungerande skolgång. Uppdragen kan vara ganska krävande och förväntas samtidigt kunna utföras på fritiden. Ersättningen är också tämligen låg.

Svårt att rekrytera gode män

Ansökningarna om god man blir alltfler och många kommuner har svårt att rekrytera personer som vill åta sig uppdraget. Särskilt har behovet av god man för ensamkommande barn ökat. Ytterst riskerar rättssäkerheten att sättas ur spel om brist på gode män leder till längre väntetider för ungdomarna. En annan risk är att vissa gode män tar på sig alldeles för många uppdrag.

Fler delar uppfattningen

SKR är inte ensamt om uppfattningen kring systemet för överförmyndare och gode män. Liknande krav har framförts både av Föreningen Sveriges överförmyndare, av andra organisationer samt av Riksrevisionen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.