Publicerad 17 september 2021
Nyhet

Ris och ros till förslagen i ställföreträdarutredningen

SKR ser positivt på flera av ställföreträdarutredningens förslag. De kommer att stärka rättssäkerheten för den enskilde, skydda huvudmannen och ge överförmyndaren fler uppgifter.

Anders Knape, SKR:s ordförande

Anders Knape

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) styrelse har lämnat ett yttrande på ställföreträdarutredningens betänkande ”Gode män och förvaltare – en översyn”. Förslaget innebär flera viktiga förändringar. SKR beklagar dock att regeringen inte tagit initiativ till en förutsättningslös översyn av regelverket om överförmyndare och gode män. SKR avvisar också förslaget att det ska bli obligatoriskt med en överförmyndarnämnd och att staten ska detaljreglera just förtroendevalda inom överförmyndarverksamhetens lämplighet när det politiska systemet redan i dagsläget ombesörjer lämpligheten.

− Det är kommunerna som har bäst förmåga att bedöma hur den egna kommunen ska vara organiserad. Många väl fungerande överförmyndarverksamheter leds i dag av en ensam överförmyndare. Regeringen måste också säkra att en sådan här reform är ordentligt finansierad. SKR:s bedömning är att endast hälften av förslagen är finansierade i dagsläget, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.

SKR välkomnar förslaget att inrätta ett nationellt ställföreträdarregister, vilket bland annat kan underlätta digitala lösningar för dagens ca 130 000 ställföreträdarskap.

– Det finns ett digitalt utanförskap för både ställföreträdare och de som har en ställföreträdare. Möjligheter till ökad digitalisering inom överförmyndarområdet kan medföra stora vinster såväl för enskilda som för kommuner och andra myndigheter, säger Anders Knape.

SKR ställer sig bakom förslaget att överförmyndarna ska få ökade befogenheter att besluta om vanliga godmanskap. För enskilda bör handläggningstiden genom detta kunna minska kraftigt.

Läs vidare

Sakkunnig

Kalle Larsson
Förbundsjurist

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.