Publicerad 12 mars 2023

”Gröna lån - ett viktigt verktyg för kommunsektorns klimatarbete”

Kommuninvest, kommunsektorns största långivare, har sedan 2015 utvecklat ett framgångsrikt program för grön finansiering. 185 kommuner och regioner har hittills tagit Gröna lån. Programmet uppmärksammades 2021 med Miljömålspriset för sitt bidrag till att nå miljömålet begränsad klimatpåverkan.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Kommunsektorn står för en stor del av de investeringar som behöver göras för att driva på den gröna omställningen. Kommuninvests gröna låneprogram är till för kommer eller regioner som önskar accelerera sitt miljö- och klimatarbete. Det övergripande syftet med programmet är att främja övergången till ett koldioxidsnålt och klimattåligt samhälle. Kommuner och regioner som är medlemmar i Kommuninvest och som står inför en investering, samtidigt som de önskar bidra till lägre koldioxidutsläpp och klimattålig tillväxt, kan finansiera sitt projekt genom ett Grönt lån.

För den som väljer Gröna lån för att finansiera en hållbar investering kommer pengarna från investerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för klimatet och miljön. Kommuninvests Gröna lån är ett viktigt verktyg för att underlätta samarbete mellan ekonomi- och miljöspecialister.

För kommuner och regioner finns det flera fördelar med att ta ett Grönt lån. Det handlar om enkla processer för ansökan och återrapportering enligt ett klart och tydligt ramverk. Kommuninvest sköter all administration och rapportering till investerare. Priset blir dessutom bättre än för ett vanligt lån.

Genomförande

Gröna lån kan beviljas inom åtta olika projektkategorier: miljöåtgärder, vattenhantering, klimatanpassningsåtgärder, gröna byggnader, energieffektivisering, avfallshantering, hållbara transporter och förnybar energi.

Gemensamt för dessa kategorier är att projektet måste:

 • främja övergången till koldioxidsnål och klimattålig tillväxt
 • utgöra en del av sökandens systematiska miljöarbete
 • relatera till nationella och regionala miljömål
 • ha som mål att antingen minska klimatförändringarna eller anpassa verksamheten efter dem, alternativt omfatta miljöåtgärder på andra områden än klimatförändring.

Den största projektkategorin är Gröna byggnader. Detta är byggnader som lever upp till krav på minst 20 procent lägre energianvändning än nationella standarder. Sedan januari 2021 har kraven dessutom skärpts för projekt gällande nybyggnation. Den som ansöker om ett Grönt lån för ett nybyggnadsprojekt ska nu kunna visa att både livscykelinriktade klimatåtgärder genomförs i projektet och att byggnadens klimatpåverkan under byggskedet har beräknats.

Bland projektkategorierna finns det på flera håll goda förutsättningar att ta rejäla kliv framåt. Exempelvis är det i nuläget en mycket liten andel av lånen som finansierar energieffektiviseringsåtgärder och klimatanpassningsprojekt. Detta är två områden där många kommuner och regioner redan idag borde ha omfattande investeringsbehov och där mycket talar för att volymerna kan öka markant över de kommande åren.

Ansökningar om Gröna lån granskas och godkänns av en rådgivande kommitté med miljö- och klimatspecialister från svenska kommuner och regioner. Denna Miljökommitté bistår även Kommuninvests medlemmar med sakkunskap och rådgivning i det löpande arbetet, exempelvis när det gäller metodrekommendationer, metodutveckling och effektrapportering.

Genom årlig uppföljning och återrapportering fungerar Kommuninvest som en extern kravställare, vilket många av våra kunder upplever som ett bra stöd när kraven i nästa led ska föras vidare till entreprenörer och utförare. Återrapporteringen syftar också till att ge en tydlig bild av effekterna av de gröna projekten, i form av bland annat minskade koldioxidutsläpp, till de investerare som vill göra skillnad för klimat och miljö och som därför investerar i Kommuninvests Gröna obligationer.

Även om det gröna finansieringsprogrammet har haft en stark utveckling finns det fortfarande en betydande potential. De stora volymerna i programmet är i själva verket koncentrerade till ganska få låntagare. Det finns många kommuner och regioner som borde ha utmärkta möjligheter att antingen ta sitt första eller ta fler Gröna lån.

Det här har arbetet lett fram till

Kommuninvest vann 2021 Miljömålspriset inom kategorin ”Mod och tempo” för arbetet med det gröna låneprogrammet. Priset delas ut av Naturvårdsverket. Syftet är att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå de svenska miljömålen. Kommuninvest fick priset för sitt bidrag till att nå miljömålet begränsad klimatpåverkan.

Det gröna finansieringsprogrammet lanserades 2015. Fram till halvårsskiftet 2022 hade över 554 Gröna lån med en totalsumma på 91 miljarder kronor beviljats till 185 kommuner och regioner.

Varje år publicerar Kommuninvest en effektrapport, Green Bonds Impact Report, som åskådliggör effekten av investeringsprojekten inom ramen för det gröna finansieringsprogrammet. Enligt rapporten för 2021 bidrog de gröna projekten sammantaget årligen till ca 603 000 ton i undvikta eller reducerade CO2-utsläpp.

Det gröna finansieringsprogrammet snabba tillväxt har inneburit att de Gröna lånens andel av Kommuninvests totala utlåning har blivit allt större. På basis av utbetald volym uppgick denna andel vid halvårsskiftet 2022 till drygt 13 procent.

Medskick till den som tar del av exemplet

Kommuninvests Gröna lån:

 • Kan bidra till att uppmärksamma och främja klimat- och miljöarbetet
 • Kan stärka samarbetet mellan ekonomi- och miljöspecialister
 • Har en enkel ansöknings- och återrapporteringsprocess
 • Har alltjämt en stor utvecklings- och tillväxtpotential
 • Är ett viktigt verktyg för att driva på den gröna omställningen inom kommunsektorn

Fördjupning

Gröna lån, Kommuninvest

Gröna obligationer, Kommuninvest

Kommuninvests miljökommitté, Kommuninvest

Impact reporting, Kommuninvest

Kontaktperson

Hanna Leife
Hållbarhetsstrateg
Kommuninvest
hanna.leife@kommuninvest.se010-470 87 42

Patrik Stenman
Finansrådgivare
Kommuninvestpatrik.stenman@kommuninvest.se010-470 87 04

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Byggande, Klimat
Exempel från
Kommun, Region
Tidsperiod
Kommuninvests gröna finansieringsprogram lanserades 2015.
Verksamhetsområde
Digitalisering, Ekonomi

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel