Publicerad 20 april 2023

Interoperable Europe Act

Innebörd och konsekvenser för förordningsförslaget Interoperable Europe Act .

Senast uppdaterad: .

Innebörd

Syftet med förslaget till en ny förordning kring interoperabilitet är att underlägga för EU:s medlemsstater att utbyta information, samarbeta och dela tjänster över nationsgränserna. I detta ingår även hur länderna ska organisera sig i arbetet för att få ett sammanhållande ekosystem av lösningar. Förslaget utgår från att lösningarna ska baseras på öppen källkod och öppna data. För att nå detta föreslås en styrstruktur med mekanismer för teknisk anslutning, gemensam organisering och rättsliga instrument.

Det befintliga ramverket för interoperabilitet i Europa, European Interoperability Framework (EIF), ska implementeras och vidareutvecklas utifrån den struktur och modell som förordningen beskriver.

Konsekvenser

Förordningen innebär två större förändringar för kommuner och regioner. Dels kommer varje aktör att behöva genomföra en så kallad interoperabilitetsbedömning, vilket i praktiken innebär att digitala lösningar ska bedömas utifrån ramverkets riktlinjer. Dels ska lösningarna tillgängliggöras i en europeisk portal (kvarstår att utveckla) för vidare användning av andra offentliga aktörer inom EU.

Detta gör SKR

SKR framförde synpunkter på förslaget i december 2022. De huvudsakliga synpunkterna bestod i att den lokala offentliga förvaltningen får ett utökat uppdrag som innebär ofinansierade kostnader på grund av ökad rapporteringsgrad, anpassning mot ännu ej prövade regelverk samt ett bredare förvaltningsuppdrag då lösningar ska kunna användas brett inom EU. Oaktat dessa oklarheter, ser SKR ändå att en harmoniserad struktur för digitalisering kommer att tjäna Europa och Sverige på lång sikt.

Tidplan, status

EU:s lagstiftare nådde en preliminär överenskommelse i november 2023, och presenterade samtidigt ett nytt förslag till representation in i Interoperable Europe Board som föreslås vara det styrande organet för arbetet. I förslaget ingår även representation från den Europeiska Regionkommittén som därmed ska fånga kommunernas och regionernas perspektiv. Förslaget väntar fortfarande på formellt godkännande i parlamentet och rådet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Torbjörn Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.