Publicerad 20 april 2023

Gemensam digital ingång till Europa, SDG-förordningen

Sedan 12 december 2023 gäller SDG-förordningens (Single Digital Gateway) krav. Vilket innebär att både medborgare och företag i EU ska kunna informera sig om, eller använda tjänster, i andra medlemsländer.

Senast uppdaterad: .

Dessutom ska det vara möjligt att utbyta bevis mellan länderna. Med bevis avses exempelvis medborgarskap, tillstånd, slutbetyg eller bolagsinformation, dvs något som stärker något om en person eller ett företag. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) utvecklar den teknik som ska möjliggöra bevisutbytet i projektet Identitetsmatchning. Digg är också Sveriges nationella samordnare för införandet.

En gemensam digital ingång till Europa – Single digital gateway, DIGG

Livshändelser och förfaranden

Förordningen pekar på ett antal livshändelser där medborgare ska ha tillgång till andra medlemsländers e-tjänster. För enskilda medborgare inom EU berör det följande områden:

 • Födelse (ansöka om bevis om registrering av födelse)
 • Hemvist (bevis om bosättning/folkbokföringsadress)
 • Studera (ansöka till studier, finansiering, examensbevis)
 • Arbeta (ansöka om sjukförsäkringskort, inkomstdeklarera, ändrade yrkesförutsättningar)
 • Flytta (adressändra, registrera fordon etc)
 • Gå i pension (ansöka om pension, få ut pensionsuppgifter)

För företag finns också livshändelsen Starta och bedriva affärsverksamhet. Detta är ett område som kommer att påverka kommuners arbete med e-tjänster och integrationer med externa system.

SKR bedömer också att skolbetyg (bevisutbyte) är ett område som kommer att påverka skolenheter och skolhuvudmän framöver. Denna fråga behöver lösas genom ändrad lagstiftning då originalhandlingen idag är det fysiska pappersbetyget. SKR driver frågan om att detta måste ändras.

Frågan om behöriga myndigheter

Ansvaret för att uppfylla de krav som förordningen ställer åligger de behöriga myndigheterna, enligt förordningens artikel 3, i (EU) 2018/1724. Regeringen pekade ut 120 behöriga myndigheter i en tilläggsförordning under 2022 (SFS nr: 2022:127), med föreskriftsrätt för Digg om verkställighet. Denna förordning kommer emellertid att rivas upp med den proposition (prop. 2023/24:40) som regeringen lade fram den 5 dec 2023. Propositionen föreslår att det ”blir upp till varje myndighet och enskilt organ att själv identifiera sig som behörig myndighet enligt EU-förordningen”. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Så här ser SKR på SDG-förordningen

SKR ser stora möjligheter att lyfta hela Sveriges digitalisering i samband med införandet av SDG-förordningen. Förflyttningen går hand i hand med parallella initiativ och regleringar, som exempelvis den statliga e-legitimationen, den europeiska identitetsplånboken, interoperabilitetsregleringen och -förordningen samt regleringarna inom dataområdet samt regeringens förenklingsarbete för företag.

Oavsett frågan om behöriga myndigheter, anser SKR att insatserna behöver samordnas och koordineras, där statliga sektorsmyndigheterna behöver ta en ledande roll. Lokala anpassningar, per kommun eller region, är alltför tidskrävande och driver kostnader som inte står i proportion till effekt.

SKR:s yttrande: Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Om starta, driva och avveckla företag

Under området ”starta, driva och avveckla företag” har SKR tidigare medverkat i en förstudie tillsammans med Tillväxtverket, ett antal sektorsmyndigheter och kommuner (feb 2023). Där ges ett antal förslag på hur arbetet med att förverkliga SDG-förordningen kan ske. I stora drag vidhåller SKR att detta är rätt ansats och SKR kommer under 2024 att arbeta för att förslagen konkretiseras och tas vidare för kvalificering, gemensamt mellan myndigheter och kommuner.

Förstudie: Centrala digitala tjänster för kommunala förfaranden inom SDG, Tillväxtverket (PDF)

I övrigt anser SKR att:

 • Verksamt.se fyller informationskraven i SDG-förordningen.
 • Kommuner bör ansluta e-tjänster till Bolagsverkets sammansatta bastjänst för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU). Detta möjliggör att europeiska företag med svenskt bolagsnummer kan logga in i de system som berörs.
 • Kommuner och regioner ansluter till Sweden Connect (den svenska eIdas-noden) som möjliggör användande av europeiska e-legitimationer. Se SKRs vägledning för anslutning.
 • Avvakta resultatet från Diggs arbete med lösning för identitetsmatchning där informationen i en utländsk e-legitimation kompletteras för att matcha svenska person- eller samordningsnummer. Beroende på utfallet av detta utvecklingsprojekt kan lokala anpassningar göras för att möta delar i SDG-förordningen.

Informationsansvarig

 • Fredrik Berglund
  Handläggare
 • Torbjörn Karlsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.