Publicerad 20 april 2023

Data Act, datalagen

Innebörd och tidplan för förordningsförslaget Data Act, datalagen.

Senast uppdaterad: .

Innebörd

En förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data. Förslaget hade sitt ursprung i EU-strategin för data vars syfte är att göra EU till en av det datadrivna samhällets ledare. Data Act klargör vem som kan skapa värde från datat och under vilka villkor, medan parallell lagstiftning genom Data Governance Act syftar till att upprätta processer och strukturer för att underlätta datadelning mellan företag, individer och den offentliga sektorn.

Detta gör SKR

SKR svarade på en remiss till infrastrukturdepartementet gällande förslaget, bland annat för att påtala att det behövs ett undantag för medicintekniska produkter och hälsodata i sådana produkter. Frågan hänger nära samman med varje medlemsstats rätt att själv organisera sin hälso- och sjukvård.

SKR har också arbetat med akten inom ramen för Europeiska regionkommittén och bistått de svenska ledamöterna där.

2024 undersöker SKR hur förordningen kommer att påverka kommuner och regioner.

Tidplan, status

Den 27 november 2023 antogs förordningen av Europeiska unionens råd (Rådet). Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter att den offentliggjorts i EU:s officiella tidning (vilket skedde 22 december 2023) och den träder därmed i kraft 11 januari 2024. Detta innebär att förordningen blir tillämplig from 12 september 2025.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Johanna Fröjdenlund Runarson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.