Publicerad 16 februari 2022

Ändringar behövs i föräldrabalken kopplat till personlig assistans

SKR har uppmärksammat Socialdepartementet, Justitiedepartementet och Socialstyrelsen på att ändringar behövs i såväl lagstiftning som vägledning för att undvika uppenbara intressekonflikter.

Skrivelse om ändring i föräldrabalken med kopplingar till personlig assistans (PDF) Pdf, 190 kB.

Såväl socialnämnder som överförmyndare har frekvent påtalat stora problem med intressemotsättningar då vuxna personer har en och samma person som både personlig assistent och god man/förvaltare. Är det dessutom en förälder som har båda dessa uppdrag blir svårigheterna än värre. Då det saknas någon utanför en snäv personkrets med möjlighet till kontroll och insyn, riskerar den enskilde att få sina möjligheter att leva ett värdigt och gott liv reducerade.

Arrangemanget att samtidigt inneha flera uppdrag behöver inte alltid vara negativt men i för många fall synes det ha blivit en praktisk lösning för assistenten/ställföreträdaren att ge sig själv ekonomiska fördelar utan insyn eller kontroll av samhällets myndigheter. Det är angeläget att problemet snarast åtgärdas genom en lagstiftning som skapar ett skydd för den enskilde som behöver insatserna, och som samtidigt ger ett bättre skydd mot välfärdsbrottslighet.

SKR föreslår därför överväganden enligt nedan:

  • Ändringar i föräldrabalken (FB) där innebörden ska vara att en person som är anställd som personlig assistent eller av annat skäl kan hamna i en intressekonflikt med den assistansberättigade, som huvudregel inte kan förordnas till god man/förvaltare för en enskild.
  • Begreppet ”ersättningar” bör läggas till i den katalog av uppgifter som såväl föräldrar som förordnade ställföreträdare ska redovisa till överförmyndaren årligen (13 kap. 14-15 §§, 14 kap. 15 § och 14 kap. 18 § FB).
  • Lagregleringarna att driva rörelse enligt 13 kap. 13 § respektive 14 kap. 14 § FB bör breddas till att omfatta även situationer där den enskilde har anställda.
  • Bestämmelsen om vilka överförmyndaren får begära upplysningar av enligt 16 kap. 10 § FB bör breddas till att omfatta även privata utförare av personlig assistans, hemtjänst, sjukvård med mera.

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.