Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 26 mars 2021

Kontakt

Resultat och visualisering

Teamet utvärderar resultatet av de förändringar det har genomfört. De visar även upp och sprider resultatet.

Om målet med förbättringsarbetet utformats som mätbart används välkända analysmetoder för att leda i bevis om förändringen också blivit en förbättring. Kvalitativ bedömning kan också beskriva viktiga resultat från förändringsarbetet. Det kan handla om att fånga oförutsedda konsekvenser av förändringen, så kallade balanserade mått.

Det är bra om förbättringsarbetet är transparent och redovisas på ett visuellt tilltalande sätt. I verksamheten kanske det redan finns en förbättringstavla där förbättringsarbete löpande visualiseras. Enkla affischer kan sammanfatta förbättringsarbetets resultat för spridning i verksamheten eller via intranät. Använd den kommunikationsplan som utvecklades under förändringsplanen för att sprida information till rätt intressenter. Att kontinuerligt mäta både vad man gör och vilket resultat man ser, är också ett oerhört kraftfullt verktyg för att motivera teamet och övriga intressenter.

Fokus

  • Mät resultatet av ert arbete. Utgå från målet och etablerade kvalitetsindikatorer, till exempel kvalitetsregister. Kom ihåg PROM/PREM.
  • Balanserande mått – vad hände som vi inte förutsåg?
  • Beskriv utifrån definierad baslinje vilka resultat genomförda förbättringsidéer har lett till
  • Använd vedertagna analysmetoder
  • Vilka slutsatser kan dras inför nästa testomgång?
  • Definiera vilka justeringar som behöver genomföras

Frågor att ställa sig

  • Går förbättringsarbetet enligt plan? Vad går bra, vad har inte gått som vi ville?
  • Vilken effekt ser vi av vårt förbättringsarbete? Syns ändrade arbetssätt eller förbättrade utfall i till exempel kvalitetsregistret?
  • Vilka slutsatser drar vi av uppföljningen? Är det något i planen som behöver justeras? Dags att fira?

Länkar