Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 6 april 2021

Kontakt

Förutsättningar för framgångsrik verksamhetsutveckling

”Alla förändringar är inte förbättringar men alla förbättringar är förändringar”, vilket lätt glöms bort i det dagliga arbetet. Det är viktigt att skapa en kultur och arbetsmiljö där det är roligt att arbeta med utveckling. Då blir vardagen till en skola och en plats för lärande.

Bra förberedelser och konkreta tips

Involvera ledningen

Stäm av övergripande syfte och mål med arbetet. Gör upp om när och hur de vill ha avrapportering eller involveras på annat sätt.

Forma ett bra team

För arbetet på regional nivå behövs ett team som håller ihop helheten, gärna med kompetens inom områdena förbättringskunskap och uppföljning. Det behövs även förbättringsteam för till exempel respektive vårdförlopp.

Boka tider

För ett effektivt förbättringsarbete gäller principen att hellre ha kortare möten ofta, än längre möten sällan. Takt och tempo stödjer framdrift och motivation.

Välj angreppssätt och metod i arbetet tillsammans

Ha en metod för hur ni systematiskt ska ta er från nuläge till önskat läge. PDSA, A3, Förbättringstrappan eller annan metod. Vilken modell ni väljer är inte det viktigaste, däremot att ni har en metod.

Att mäta är ett sätt att förstå

Fundera på vilka mätningar och vilken statistik ni kan få tillgång till. Det kan till exempel vara data från kvalitetsregister, journalsystem eller andra datakällor.

Återkoppla och samla in feedback

Planera in när, var och hur ni regelbundet kan återkoppla hur förbättringsarbetet går till alla berörda. Fråga efter deras synpunkter och idéer och ha med det i ert fortsatta arbete.

Planera för bra mötesteknik

Håll bra möten där ni hinner det ni ska, tar tillvara kompetenserna i teamet och känner att ni stadigt kommer framåt i arbetet. Det är viktigt att alltid formulera varför ni ses och att alla deltagare har tillgång till en tidsatt agenda.

Processledare

  1. Som processledare med uppgift att leda utvecklingsarbetet behöver du stöd. Skaffa dig en mentor om du känner dig osäker på hur väl du förstår sammanhanget. Värna om att ledningen skapar utrymme för arbetet, men också att du som håller ihop arbetet får chans till att utbilda dig i metoder som sammanhanget behöver. Det är viktigt att de strategier du använder i arbetet utgår från behov som process och arbetslag anser viktiga att möta.
  2. Utgå i arbetet från en enkel, begriplig och tydlig struktur och systematik som med fördel kan visualiseras. Det ger möjligheter till bättre samarbete i verksamhetsutvecklingen, delad förståelse och bättre översikt i arbetet.
  3. Bygg socialt kapital med tillit och förtroende. Det skapar både ett mer generellt engagemang och ett mer konkret engagemang i till exempel processarbete som sträcker sig över flera enheter.
  4. Värna om att det operativa ledarskapet är välinformerat och stödjer utvecklingsarbetet. Det skapar stabilitet och underlättar kopplingen mellan utvecklingsarbetet i vardagen med aktuell process. Det bidrar också ofta till att skapa bättre arbetsmiljö, socialt kapital och fungerande arbetsprocesser.
  5. Hitta stöd för att kommunicera hur arbetet går framåt. Det mår alla involverade bra av. Leta gärna upp tillfällen där de som är involverade i utvecklingsarbetet får chans att berätta om hur det går.

Kom ihåg

Förutsättningarna för ett framgångsrikt förbättringsarbete är att ditt angreppssätt kännetecknas av:

  • Hur du får till användning av forskningsbaserad kunskap, både när det gäller bevisat effektiva behandlingsmetoder och forskning om just förbättringsarbete.
  • Skapa förutsättningar för kontinuerlig utvärdering av de nyinförda insatser som förändringsarbetet medfört samt mätning av dess effekter.

Länkar