Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 26 mars 2021

Kontakt

Definiera problem och formulera mål

Teamet som ska jobba med förbättringsarbetet behöver tillsammans skapa en gemensam bild över varför det är viktigt att förbättringsarbete ska genomföras.

Starten i förbättringsarbetet antingen målorienterad eller problemorienterad. Målorienterad förbättring innebär att det finns ett mål uttalat att nå. Ibland är målet uttryckt med mätbara egenskap som tydligt kan signalera när målet är uppnått, till exempel att 80 procent av patienterna med höftfraktur ska opereras inom 24 timmar. I andra fall är målen inte direkt mätbara utan mer svepande och beskriver ett måltillstånd exempelvis att brukarna ska uppleva att deras behov tillgodosetts. Men även här är det bra om man kan formulera något eller några konkreta mål som går att mäta under förbättringsresan. Det kan göras här i början av processen, eller när man kommit lite längre i analyserna av nuläge, problem och orsaker. Se sidan Förbättring och implementering.

När det gäller problemorienterad förbättring fungerar metoden “7 frågor” bra för att hjälpa förbättringsteamet att definiera problemet tydligt. Exempelvis kunde en problemformulering beskrivas “under perioden maj till i september 2019 ändrades 20 procent av planerade behandlingar på avdelning 9b två dagar innan ingreppet vilket skapar lidande, oro och logistiska bekymmer för patienten.".

Frågor att ställa sig

  • Vad är det för område vi ser att vi inte når mål eller har problem med?
  • Hur yttrar sig problemet för patienter och närstående?
  • Ger vi den behandling vi vill enligt evidens?
  • Kan vi definiera problemet med mätbar egenskap?

Länkar