Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 17 maj 2021

Kontakt

Ledarskap och förbättringsteam

Bra ledarskap och ett väl sammansatt och välfungerande team är viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt förbättringsarbete.

Ledare och chefer

Generellt sett handlar ledningens roll om att sätta mål, prioritera, kommunicera och följa upp hur det går. Ledningen har också en viktig funktion i att ge mandat och skapa praktiska förutsättningar för förbättringsarbete, till exempel att frigöra medarbetares tid. 

När förbättringsarbetet är stort och komplext, finns verktyg för som är anpassade för sådana situationer.

"Att leda omställningen till Nära vård", bok av Klara Palmberg Broryd (länk)

Förbättringsteam

Teamet bör så långt som möjligt bestå av medarbetare som arbetar längs hela vårdkedjan, olika yrkeskategorier i vården samt patienter.

Ett bra team använder hela teamets kompetens för att åstadkomma ett resultat som är mer än bara summan av delarna. Det kan handla om att få ett helhetsperspektiv på den aktuella patientprocessen, och med fler perspektiv få ökad förståelse för hur de olika delarna samverkar för att uppnå ett bra resultat för patienten. Det breda teamet gör att både gapanalys och förbättringsidéer blir rikare.

Den tvärprofessionella sammansättningen gör det också möjligt för deltagarna i teamet att utgöra länk till sin respektive vårdgrenar, professioner eller roller i systemet.

Länkar