Publicerad 22 maj 2023

Statistik om hälso- och sjukvård

SKR:s insamlingar, uppföljningar och analyser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Här finns både enstaka undersökningar och återkommande uppföljningar av statistik för regioner, och även statistik om kostnader för tandvård och läkemedel.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Tidigare Vårdbarometern. Återkommande undersökning som speglar den vuxna befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård. Målet är att resultaten ska fungera som underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, såväl lokalt som nationellt. Data finns via vården i siffror. Publiceras varje år i mars.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Nära vård

Omställningen till nära vård följs upp genom olika undersökningar. I vården i siffror finns dessutom återkommande uppdaterade nyckeltal per region.

Uppföljning, Nära vård

Asylsjukvården

Enkätundersökning om hälso- och sjukvård samt tandvård som regionerna erbjudit de asylsökande under 2018. Uppdateras oregelbundet.

Asylsjukvård

Effektivitet och produktivitet i Kolada

Nyckeltalen återspeglar kvalitet, kostnader och volymer för kommuner respektive regioner. Det är de störta verksamhetsområdena som belyses vilket innebär utbildningsområdet samt stöd- och omsorgsområdet för kommuner och hälso- och sjukvården för regioner. Nyckeltalen är tänkta som ett stöd för att göra jämförelser och analyser för att utveckla den egna verksamheten.

Effektivitet och produktivitet

Regionernas verksamhetsstatistik

Statistiken innehåller uppgifter om antal kontakter i vården inkl. tandvården, samt antal vårdplatser och vårdcentraler. Utkommer årligen.

Ekonomi- och verksamhetsstatistik inom regioner

Kostnad per patient KPP

En metod för beräkning av kostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt. Här finns även en databas där man till exempel ser vad olika diagnoser kostar i genomsnitt. SKR ansvarar för att KPP-data sammanställs i en databas. Publiceras varje år i mars.

Kostnad per patient

Nationell patientenkät

Återkommande mätning av patienters upplevelser av vården. Samtliga regioner deltar och patienterna får möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning. Uppdateras löpande.

Nationell patientenkät

Nationella Kvalitetsregister

Verktyg för uppföljning av diagnos, behandling och resultat inom svensk hälso-och sjukvård. Registren är också ett viktigt stöd för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa samt en resurseffektiv vård och omsorg. Uppdateras löpande.

Nationella Kvalitetsregister

Cancervård

Statistiken används i förbättringsarbete med syfte att skapa en mer jämlik cancervård med hög kvalitet och kortare väntetider. Data från nationella kvalitetsregister redovisar uppgifter om diagnos och behandling samt i vissa fall om patientens upplevelser av sin vård. Redovisningen av väntetider i cancervården sker inom ramen för satsningen på kortare väntetider. Uppdateras löpande.

Regionala cancercentrum

Hälso- och sjukvårdsrapporten

En årligen rapport som beskriver läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av tillgängliga sjukvårdsdata. Syftet är att skapa en överblick och jämföra regioners resultat med varandra. Uppdateras varje år i juni.

Hälso-och sjukvårdsrapporten 2021

Patientsäkerhet

Inom patientsäkerhet genomförs kontinuerligt mätning av skador i vården, överbeläggningar i vården och uppkomsten av vårdrelaterade infektioner. Uppdateras löpande.

Mätningar av skador i vården patientsäkerhet

Överbeläggningar i vården

PrimärvårdsKvalitet

Ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande. Primärvårdskvalitet innehåller nationella och evidensbaserade kvalitetsindikatorer som hämtas automatiskt från befintliga datakällor, utan behov av extra registrering. Uppdateras löpande. Ett urval indikatorer visas på Vården i siffror. Uppdateras löpande.

Primärvårdskvalitet

Privata läkare och fysioterapeuter

SKR samlar in uppgifter om privata läkare och fysioterapeuter i öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för fysioterapi (nationell taxa). Uppdateras årligen.

Statistik privata läkare och fysioterapeuter

Vården i siffror

Kvalitetssäkrade data från olika källor inom svensk hälso- och sjukvård. Statistiken kommer framför allt från de många diagnos- eller ingreppspecifika nationella kvalitetsregistren. Data hämtas också från andra insamlingar till exempel Nationell Patientenkät, Väntetider i vården och Hälso- och sjukvårdsbarometern. Data hämtas också in från statliga register och undersökningar, bland annat från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån. Uppdateras löpande.

Vården i siffror

Väntetider i vården

Nationell väntetidsdatabasen med regionernas rapporterade väntetider inom primärvård och specialiserad vård, ger möjlighet till att följa upp vårdgarantin. Den data som rapporterats in återkopplas till regionerna i form av olika sammanställningar och rapporter, som utgör ett underlag för olika förbättringsarbeten inom vården. Uppdateras löpande.

Väntetider i vården

Psykiatrin i siffror

Kartläggningen av psykiatrisk specialistvård, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), vuxenpsykiatrin (VUP) och rättspsykiatrin i Sverige. Rapporten möjliggör jämförelser mellan tidigare år samt ger en nationell överblick över nyckeldata med hjälp av infografik. Publiceras årligen.

Psykiatrin i siffror

Öppna jämförelser – Kommunal hälso- och sjukvård

Indikatorerna hämtas från Socialstyrelsens kommunenkät om kommunal hälso- och sjukvård. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser – Kommunal hälso- och sjukvård

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.