Publicerad 15 februari 2024

Handslag för digitalisering

Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda – ett handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. SKR, Adda och Inera har lett arbetet tillsammans. Här får du information om de konkreta initiativ som SKR tillsammans med kommunerna har tagit fram samt om arbetets upplägg.

SKR, Adda och Inera har samlat landets kommuner i bred dialog under 2023. Arbetet har resulterat i den strategiska agendan som fått namnet Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. Den 15 december 2023 beslutade SKR:s styrelse om handslaget.

Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering

13 initiativ

Till handslaget finns en handlingsplan som presenterar 13 konkreta initiativ att starta det gemensamma arbetet med. Initiativen finns inom områden som socialtjänst, skola, grundläggande infrastrukturella förutsättningar och kompetensförsörjning inom digitalisering.

1. Införande Säker digital kommunikation, SDK, för socialtjänsten

Initiativet handlar om att skapa förutsättningar för att alla parter som är berörda inom socialtjänstens verksamhetsområde Barn och Unga samt Ekonomiskt bistånd ska kunna ansluta sig till SDK. Detta görs genom att ta fram ett dynamiskt inköpssystem, guider och införandestöd riktat till landets kommuner samt säkerställa att berörda myndigheter ansluter.

Information om Säker digital kommunikation

2. Samlad kommungemensam digital socialtjänst

Ny lagstiftning och samhällets utveckling innebär nya krav på socialtjänstens tillgänglighet, likvärdighet och bemötande av individen. Med den nya lagen ska kommunerna även i högre grad kunna erbjuda icke-biståndsbedömda insatser. Genom en nationell ingång för invånarna kan de hitta relevant information, erbjudas självhjälp via t.ex. kurser och vid behov slussas vidare till kommuner eller till gemensamt bemannade chattar och tjänster. Initialt prioriteras en lösning för digital ansökan och automatiserad handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd.

3. Gemensam kravställning verksamhetssystem socialtjänsten

Många kommuner har under flera år efterfrågat nationellt stöd i arbetet med att förbättra de verksamhetssystem som socialtjänsten använder. Kommunerna önskar stöd både i upphandlingar och i dialogen med leverantörer av befintliga system.

Information om Verksamhetssystem för socialtjänsten

4. Delning och skalning av införande välfärdsteknik

Införande av välfärdsteknik är viktigt för att klara av utmaningar inom omsorgen. En flerårig satsning inom välfärdsteknik pågår. För att skala upp nyttjandet ytterligare behövs ett standardiseringsarbete för informationsöverföring för att undvika inlåsningseffekter, samt möjlighet att ställa ökade krav på interoperabilitet vid upphandlingarna.

Information om Kompetenscenter välfärdsteknik

5. Införandestöd DNP - Digitala Nationella Prov

Under vårterminen 2024 införs nationella digitala prov för årskurs 6, i form av digitala bedömningsstöd, vilket ställer krav på tekniska, pedagogiska och administrativa förberedelser hos kommunerna. Initiativet handlar om utöka stödet från SKR för de kommuner som har förberedande arbete kvar.

Vägledning för digitala nationella prov, DNP

6. Förstudie Nationell betygshantering – SDG förordningen

Enligt EU-regleringen Single Digital Gateway (SDG) har alla EU-länder ett uppdrag att tillhandahålla bl.a. betyg för åtkomst inom hela EU. Universitet- och högskolerådets (UHR) databas Beda har redan idag ett uppdrag att hantera betyg för gymnasieskolor och komvux inför antagning till högskolor och universitet. UHR:s uppdrag har nyligen utökats till att omfatta fler instanser. Initiativet innebär att SKR och kommunerna under 2024 utreder möjligheten att bygga vidare på UHR:s uppdrag.

Information om Gemensam digital ingång till Europa, SDG-förordningen

7. Förstudie ”Min skola”

Initiativet innebär att SKR-koncernen och kommunerna tillsammans under 2024 genomför en förstudie för att utreda möjligheterna att låta lämplig part ta fram en gemensam skolportal för lärare, elever och föräldrar. Samt etablera en utvecklad och samlad dialog med marknaden och ansvariga myndigheter.

8. Genomförande nationell identitets- och behörighetsfederation

Initiativet syftar till att under 2024 påbörja bygget av en gemensam, sektorsövergripande federation. Långsiktigt lägger detta grunden för att etablera ett robustare, mer kostnadseffektivt och enklare system för hantering av e-identiteter och åtkomst hos offentliganställda, privata utförare och för system-till-systemkommunikation.

9. Införande av Digital post (ENA)

Införande av digital post ger stor effektivisering i det administrativa arbetet samt minskade kostnader för kommunerna. Initiativet innebär att ta fram förenklingar, skala upp integrationslösningar som tagits fram av kommuner samt att i samverkan med DIGG ta fram stöd för att möjliggöra att fler kommuner ska kunna ansluta sig.

Information om Digital post/Mina meddelanden

10. Gemensam kravställning för digital signering/digitala underskrifter

Grundläggande för att uppnå helt automatiserade flöden inom de flesta verksamhets- och administrativa områden är att medarbetare kan identifiera och autentisera sig som den de är och den roll de har. Med stöd av det kan de också skriva under handlingar på ett säkert och juridiskt hållbart sätt, vilket är en grundförutsättning för att kunna fullt ut gå till exempelvis ”Digital originalakt” och därmed skära ner på det manuella arbetet i många administrativa och verksamhetsprocesser.

11. Inrätta Kompetensgemenskaper

Syftet med detta initiativ är att kommunerna och SKR-koncernen tillsammans samlar kompetens inom ett område för att lösa ut frågeställningar som alla kommuner kan dra nytta av. Gemenskaper kommer att bildas inom områdena informationshantering, informationssäkerhet, cyber- och it-säkerhet samt digitaliseringsjuridik. För AI finns redan en gemenskap. Leveranserna kommer bestå av mallar, guider, verktyg, tolkningar och lösningsförslag som kan komma alla kommuner till gagn.

12. Bredda kompetensforum

Kompetensforum för digital mognad som redan idag drivs av SKR och Adda gemensamt har visat sig vara ett framgångsrikt koncept för att förstärka organisationens förmåga att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Konceptet utvecklas ständigt för att nå fler med målet att nå samtliga kommuner och samtliga målgrupper inom kommunerna (medarbetare, chef, ledning).

Information om Kompetensforum, Adda

13. Samverkan med akademin

Flera kommuner som är geografiskt närliggande högre lärosäten har hittat en modell för att involvera högskola eller universitet i att ta fram specialkomponerade utbildningar. Både för att höja specialistkompetensen och den mer övergripande digitaliseringskunskapen för medarbetare inom kommunen. Under 2024 inventeras dessa samarbeten för att skalas upp till fler.

Kommunernas prioriteringar

Som ett första steg i Handslaget har nu respektive kommun prioriterat vilka initiativ som är mest angelägna för dem, och som de kan bidra med finansiering till. Vid en sammanställning av kommunernas prioriteringar var följande initiativ mest angelägna:

  1. Genomförandeprojekt för nationell identitets- och behörighetsfederation.
  2. Införande av säker Digital Kommunikation (SDK) för socialtjänsten.
  3. Delning och skalning av införande av välfärdsteknik.

Erbjudande och tidsplan

Under våren 2024 kommer SKR att utreda och paketera ett erbjudande utifrån kommunernas prioriteringar. Arbete fortgår med att förbereda övriga initiativ. Vissa pågår dessutom redan och då fortsätter arbetet som tidigare.

Kommungemensam utvecklingsportfölj

Initiativen som prioriteras blir en första version av en kommungemensam utvecklingsportfölj. Vartefter nya behov definieras ska nya initiativ kunna läggas till portföljen. SKR, Adda och Inera stärker sin kapacitet genom att bygga upp ett koncerngemensamt portföljkontor, som kommer att ha ansvar för kommunernas gemensamma portfölj samt samordna processen framåt tillsammans med kommunerna.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Ina Tidvall
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.