Publicerad 26 mars 2024

Artificiell intelligens, AI

AI är inte en enskild teknik. Det är flera olika grupper av teknologier som tillsammans skapar förutsättningar för att tjänster, service och produkter baserat på AI ska kunna utvecklas. SKR arbetar med att skapa grundläggande förutsättningar för kommuner och regioner att nyttja de möjligheter artificiell intelligens ger.

AI kan användas på många olika sätt, till exempel för att analysera stora mängder data, förutsäga händelser, fatta beslut och automatisera uppgifter. När information blir allt mer öppet tillgängligt, möjliggörs utvecklingen av nya innovativa AI-applikationer och det skapas också möjligheter att använda öppna data för träning av AI.

Artificiell Intelligens har ingen entydig definition eller allmänt vedertagen avgränsning. Det finns istället många definitioner och uppfattningen om vad det är varierar med tiden. EU kommissionens definition av AI:

Artificiell intelligens avser system som uppvisar intelligent beteende genom att analysera sin miljö och vidta åtgärder – med viss grad av självständighet – för att uppnå särskilda mål.


Källa: Artificiell intelligens för Europa, Europeiska kommissionen (PDF)

AI råd

För att möta behovet av att vidareutveckla samarbete mellan kommunerna inom AI har en kommungemensam arbetsgrupp etablerats under våren 2023. Uppdraget för gruppen är bland annat att arbeta med specifikt utpekade frågor inom AI, men även förankra och föra tillbaka kunskap och erfarenheter till övriga kommuner. Ett forum för att bland annat lära av varandra, samordna insatser, identifiera gemensamma frågor att arbeta med och förankra principiella ställningstaganden.

Det första uppdraget för den kommungemensam arbetsgruppen inom AI blir att utgöra det så kallade AI-rådet inom ramen för Kraftsamling AI som AI Sweden driver.

Kraftsamling AI

Vinnova och AI Sweden genomför, tillsammans med SKR, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Myndighetern för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) en fyraårig kraftsamling.

Kommuner och civilsamhälle får skräddarsydd hjälp att förstå hur AI kan användas och möjlighet att söka finansiering till konkreta projekt. Via Kraftsamlingen får deltagarna:

  • Erbjudande om utbildningar och workshops.
  • Tillgång till AI Swedens nätverk.
  • Projektidéer, som beviljas finansiering i någon av Vinnovas riktade utlysningar, erbjuds stöd under projektperioden.

Utlysningarna är Starta er AI-resa, Uppskalningsprojektet samt Gemensamma resurser och lösningar.

Kraftsamlingen ska också ses som en nationell plattform för samverkan. Bland annat kommer ett AI-råd, som samlar landets kommuners behov och utvecklingspotential, att bildas.

Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle, AI Sweden

AI-uppdraget

Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, DIGG och Skatteverket har haft i uppdrag från regeringen att göra det enklare för offentlig förvaltning att använda sig av artificiell intelligens (AI) med syftet att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft. DIGG har har haft uppgiften att leda uppdraget.

Uppdraget har bestått av fyra delar

Infrastruktur och tjänster för AI

I uppdraget ingick att komplettera den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen med till exempel referensarkitektur för AI och AI-tillämpningar och komponenter som fritt kan användas av offentliga aktörer.

Förtroendemodell

En förtroendemodell för automatiserat beslutsfattande med stöd av AI ska utvecklas. Detta för att möjliggöra att den kan användas som ett frivilligt ramverk för offentliga aktörer.

AI-guide

För att öka förståelsen och möjligheterna för offentliga aktörer att använda AI har en AI-guide tagits fram. Guiden ska ge stöd för verksamheten att framgångsrikt använda sig av AI.

AI i praktiken - ett konkret stöd för offentlig sektor

Samlad information om relevanta AI-projekt

För att underlätta för offentliga aktörer att ta tillvara på och återanvända andras erfarenheter av AI-lösningar ska exempel på relevanta AI-projekt samlas ihop och presenteras. Exemplen ska vara lärande och stimulera och inspirera till att använda AI.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ina Tidvall
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.