Publicerad 24 augusti 2023

Skatteunderlagsprognoser

Syftet med publiceringen av skatteunderlagsprognoserna är att ge kommuner och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna kommer att utvecklas som grund för budgeten, och även hur de slutligen blir. Publiceringarnas årscykel påverkas av flera faktorer, bland annat regeringens fastställande av uppräkningsfaktorer och Skatteverkets beskattningsutfall.

Tidpunkter för skatteunderlagsprognoser

SKR publicerar prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året:

  • februari
  • april
  • augusti
  • månadsskiftet september/oktober (kan senareläggas under valår)
  • december. Ska ligga till grund för skatteberäkningen i bokslutet.

Till grund för dessa prognoser ligger en konjunkturbedömning. Alla datum finns i Ekonomikalendern.

Ekonomikalendern

Senaste prognosen

Den 24 augusti presenterades den senaste prognosen i cirkulär 23:36.

Cirkulär 23:36 (kommuner och regioner)

Cirkuläret Aktuell Ekonomi ersäter tidigare EkonomiNytt för regioner och cirkulär för kommuner.

Prognosunderlag

SKR redovisar beräkningar av kommunernas och regionernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om nya budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag, kommuner

Prognosunderlag, regioner

Uppräkningsfaktorer

Regeringens propositioner om den ekonomiska politiken har stor betydelse för kommuner och regioner. Bland annat fastställer regeringen uppräkningsfaktorer för skatteunderlaget i samband med budgetpropositionen i september varje år. Dessa utgör grunden för de preliminärt erhållna skatteintäkterna.

Vid valår är reglerna för när budgeten senast måste lämnas ändrade:

  • Om det inte blir regeringsskifte ska den lämnas senast två veckor efter riksmötets öppnande.
  • Om det blir regeringsskifte ska budgetpropositionen lämnas senast tre veckor efter att ny regering har tillträtt, dock senast den 15 november.

Propositioner ekonomi

Beskattningsutfall

Preliminära beskattningsutfall presenteras av Skatteverket i juni. Därefter sker uppdateringar ungefär var fjärde vecka från och med juli, innan det slutliga utfallet publiceras i december.

Skillnaden mellan de preliminärt erhållna och de definitiva skatteintäkterna regleras i den så kallade slutavräkningen. Den görs i januari två år efter det aktuella inkomståret.

2021 års definitiva beskattningsutfall

Prognoser läggs löpande till i Skatteverkets utvecklarportal

I sin utvecklarportal samlar Skatteverket bland annat sina öppna data. Välj "Beskattningsutfall inkomstår 20XX" i listan för att se och ladda ned tillgängliga filer och annan tillgänglig dokumentation.

Utvecklarportalen, Skatteverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Patrik Jonasson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.