Publicerad 6 mars 2024

Därför är självstyrelse bra

En stark självstyrelse och en levande lokal och regional demokrati ökar förutsättningarna för att medborgarna ska känna delaktighet och ta ansvar för samhällets utveckling.

Den svenska modellen med flernivåstyre och en stark – grundlagsskyddad – kommunal och regional självstyre är en väl fungerande modell som byggt vår välfärd. Den behövs av en rad olika skäl:

Medborgare har nära till besluten

Självstyrelsen gör att vi har en fungerande lokal och regional demokrati. Den gör att frågor i medborgarnas vardag, som vård, skola och omsorg, avgörs nära de som berörs och av politiska församlingar som de själva har valt. Medborgarna har nära till besluten och möjlighet att påverka och utkräva ansvar.

Lokala förutsättningar får styra

Svenska kommuner och regioner ser olika ut. Invånarantal, yta, tätortsgrad, näringslivsstruktur, befolkningssammansättning, kultur och politiska preferenser skiljer sig åt mellan olika delar av landet och mellan olika orter. Självstyrelsen ser till att den egna kommunen eller regionen utformar verksamheterna med hänsyn tagen till de lokala och regionala förutsättningarna, behoven och önskemålen hos medborgarna.

Förhindrar maktkoncentration

Indelningen av Sverige i 310 politiska organ, utöver riksdagen, fungerar som en garanti mot likriktning och maktkoncentration. Sammanlagt finns drygt 40 000 förtroendevalda med cirka 68 000 förtroendeuppdrag i fullmäktige, styrel­ser och nämnder i kommuner och regioner. Det politiska uppdraget innebär att förtroendevalda fattar beslut å medborgarnas vägnar. De ska värdera olika synpunkter och förslag, göra avvägningar och prioriteringar och ta ställning till vad som bäst tillgodoser det samlade medborgarintresset. Närhet till medborgarna och kunskaper om lokala förhållanden underlättar helhetssyn när de beslutar om vilken mix av insatser som krävs för att olika behov ska tillgodoses och lokalsamhället ska fungera.

Bidrar till effektivitet och förbättringar

Självstyrelsen gör att kommuner och regioner själva gör det möjligt att ta olika egna initiativ till förnyelse och förbättringar för att pröva till exempel nya och kreativa lösningar för resursfördelning, organisation och metoder. På så vis drivs utvecklingen och innovationer när några kommuner eller regioner kan gå före med nya metoder och nya lösningar.

Europarådets konvention om kommunalt självstyre

Sverige sa ja till (ratificerade) Europarådets konvention om kommunalt självstyre 1989. I den finns den så kallade subsidiaritetsprincipen inskriven, som bland annat innebär att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Europakonventionen om kommunal självstyrelse

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.