Publicerad 2 juli 2024

Att vara förtroendevald revisor

Att vara revisor är att ha en viktig roll i den kommunala demokratin. Revisorerna ger i uppdrag till sakkunniga yrkesrevisorer att genomföra granskningar i hela den kommunala verksamheten. Som stöd i sitt uppdrag brukar reviorerna upprätta en gemensam arbetsordning.

Revisorer är förtroendevalda personer som väljs av fullmäktige. Revisionens uppgift är omfattande och genomförs oberoende från partipolitiken. Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Revisionen bidrar till att skapa legitimitet och förtroende för kommuner och regioner.

Uppdraget är att granska och pröva

Revisorerna ska granska och pröva om

 • Verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett från ekonomisk synpunkttillfredställande sätt.
 • Den interna kontrollen är tillräcklig.
 • Räkenskaperna är rättvisande.

I slutet av varje år uttalar sig revisorerna kring ansvarsfriheten för nämnder och styrelser. Uttalandet baseras på resultatet av den granskning som genomförts under året.

Att granska och pröva i revisionsprocessen, webbrapport God revisionssed

En grundläggande princip i god revisionssed är öppenhet och kommunikation. Budskapet ska vara lätt att förstå och snabbt finnas tillgängligt.

Stöd och vägledning för revisorer inom kommunikationsområdet

Revisorernas arbetsordning

Revisorerna bör komma överens om arbetsformer och samverkan. En samlad revisionsgrupp skapar legitimitet för revisionen. Till stöd för samarbetet mellan revisorerna kan revisorerna upprätta en arbetsordning.

En arbetsordning är en överenskommelse mellan revisorerna om gemensamma arbetsformer och förhållningssätt ett internt avsiktsdokument.

Arbetsformer, webbrapport God revisionssed

Till stöd och inspiration i arbetet med att ta fram eller revidera en arbetsordning finns en promemoria från SKR. Den kommenterar olika områden som kan behöva diskuteras och regleras i en arbetsordning. Till varje område finns ett antal frågor, som kan vara av värde att diskutera för att komma fram till en överenskommelse.

PM: Revisorernas arbetsordning 2022 (PDF) Pdf, 126 kB.

Revisorernas oberoende

Revisorerna finns direkt under fullmäktige och har ett självständigt uppdrag. Oberoende från de som granskas är centralt för revisionens trovärdighet och legitimitet. Revisorernas förhållningssätt och arbetsformer har stor betydelse för att upprätthålla oberoendet i praktiken.

Oberoendet i revisionen säkras av ett antal regler:

 • Valbarhetsregler; du kan inte vara revisor och samtidigt ha uppdrag i fullmäktige, styrelse eller nämnd.
 • Jävsregler; revisorer ska anmäla jäv om det skulle uppstå.
 • Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.
 • Revisorerna ansvarar för att säkerställa sin förvaltning (administration).
 • Revisorerna och de sakkunniga har rätt att få de upplysningar de behöver för granskningen.
 • När fullmäktige behandlar revisionsberättelsen har revisorerna och sakkunniga rätt att yttra sig.
 • Revisorerna har initiativrätt att väcka ärende i fullmäktige, styrelse eller nämnd om ärendet rör deras förvaltning eller granskning.

Revisorerna väljer självständigt och baserat på sin riskanalys, vad som ska granskas. Vidare bör revisorerna pröva sitt oberoende löpande genom att identifiera risker för jäv, hot eller andra omständigheter som kan rubba förtroendet. Revisorerna stödjer varandra i bedömningen.

Revisorerna ska genomföra uppdraget objektivt utan att ta ovidkommande hänsyn. Revisorerna ska vara partipolitiskt neutrala i uppdraget. För att revisorernas eller de sakkunnigas objektivitet inte ska kunna ifrågasättas ansvarar de var och en för att upprätthålla en tydlig gräns till revisionsobjekten.

Revisionens oberoende ställning, webbrapport God revisionssed

Revisorerna anlitar sakkunniga

Revisorerna ska enligt kommunallagen biträdas av sakkunniga, som de själva väljer och anlitar. Genom de sakkunnigas professionella kompetens tillsammans med de förtroendevaldas kunskap skapas en grund för en oberoende och kvalitativ granskning. Revisorerna och de sakkunniga utgör tillsammans Revisionen.

En sakkunnig är en yrkesrevisor eller annan expert inom kommunala verksamheter. De sakkunniga ska ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av kommunal verksamhet och revision. Sakkunniga ska tillämpa god revisions­sed i kommunal verksamhet.

Sakkunniga, webbrapport God revisionssed

Sakkunniga anlitas på olika sätt, främst genom upphandling från marknaden. Vissa kommuner och regioner har också egna anställda sakkunniga.

SKYREV är branschföreningen för kommunala yrkesrevisorer, som de också certifierar. De sakkunniga är ofta medlemmar i Skyrev. Auktoriserade revisorer kan också vara sakkunniga. De är organiserade genom branschföreningen FAR.

Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, SKYREV

Branschföreningen FAR

Publikation

Informationsansvarig

 • Lotta Ricklander
  Handläggare
 • Anna Eklöf
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.