Publicerad 27 mars 2023

Utnyttja tekniken smart

En ökad digitalisering av välfärdstjänsterna öppnar för både effektivare verksamhet och bättre kvalitet. Samtidigt kan det minska rekryteringsbehoven.

Vissa arbetsuppgifter kommer frigöras, automatiseras eller utföras på annat sätt. Medarbetarnas kompetens kommer kunna tillvaratas bättre och jobben kan bli än mer attraktiva. Parallellt kommer behovet av spetskompetens kopplat till digitaliseringens utveckling att öka.

Ny rapport om digitalisering i välfärden

Vi har undersökt hur medarbetare i välfärden - förskolelärare, lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer och läkare - upplevt nya arbetssätt under pandemin med hjälp av de digitala verktyg som införts. 74 procent tycker att de digitala arbetssätt som infördes under pandemin har fungerat bra. Men för att digitala arbetssätt ska fungera på bästa sätt behövs kompetensutveckling och kontinuitet. Hälften av de tillfrågade anser att utbildning i de verktyg som används är det viktigaste stödet.

Läs rapporten

Webbsändning om digitalisering i välfärden

I den här webbsändningen från 24 maj presenterar Tor Hatlevoll, arbetsmarknadsekonom på SKR, rapporten Digitalisering i välfärden. Presentationen följs av ett samtal med sakkunniga om digitaliseringens potential för att klara och utveckla välfärdsuppdraget och vilken betydelse HR har i att leda den digitala omställningen. Webbsändningen är cirka 1 timme och 17 minuter lång.

Vinster med digitala arbetssätt

Tekniken är inget mål i sig, utan snarare ett verktyg för att på ett effektivare sätt uppnå verksamhetens mål. För att tekniken ska leda till en effektivare välfärd behöver syftet och vad som ska uppnås vara tydligt.

I förlängningen kan ny teknik och digitalisering innebära att rekryteringsbehoven till välfärden minskar. Andra fördelar är en större tillgänglighet och att invånarna kan bli mer självständiga i sin vardag. Rätt nyttjad kan tekniken även bidra till att nå klimatmålen.

Samverkan skapar delaktighet

Införandet av ny teknik utmanar traditionella arbetssätt, rutiner och arbetsinnehåll. En utvecklad styrning och organisation är därför centralt för att förändra beteenden och arbetssätt med stöd av digital teknik. Det ställer stora krav på delaktighet, ledarskap och att medarbetarnas digital kompetens utvecklas kontinuerligt över tid.

Genom delaktighet och inflytande på alla nivåer i organisationen skapas de mest kreativa och hållbara lösningarna på verksamhetens behov. Tekniken ska designas så att den underlättar invånarnas vardag i vad de kan utföra själva och underlätta, avlasta och stödja medarbetarna i deras jobb.

Samsyn och samarbete behövs mellan olika funktioner i verksamheten som IT, inköp, teknik och fastighet, kommunikation samt dataskydd och informationssäkerhet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tor Hatlevoll
    Arbetsmarknadsekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.