Publicerad 25 mars 2021

Frågor och svar förändringar i skollagen (2010:800)

Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera gånger sedan lagen infördes. SKR har tagit fram frågor och svar om hur den förändrade skollagen ska tillämpas när det gäller de skärpta behörighetsreglerna och införandet av legitimation för lärare och förskollärare.

Anställningens ingående

 • Vad gäller för legitimationsgrundande anställningar som ingåtts före den 1 juli 2014?

  Anställningen är en tidsbegränsad anställning som infördes i kollektivavtalet i HÖK 12 för att hantera skollagens krav på genomförd introduktion innan legitimation utfärdats.

  Påbörjade anställningar gäller till dess att anställningsavtalet löper ut. Detsamma gäller även de anställningsavtal som ingåtts före den 1 juli 2014 och där anställningen påbörjats efter detta datum.

 • Vad gäller när läraren har examen men inte fått sin legitimation ännu, för anställningar som ingås efter den 1 juli 2014?

  Vid anställning av lärare/förskollärare efter den 1 juli 2014 förordar SKR tidsbegränsad anställning med stöd av 2 kap. 21 § skollagen för de som har behörighetsgivande examen men ännu inte har fått sin legitimation och därför inte kan tillsvidareanställas.

  En anställning med stöd av skollagen omfattas inte reglerna om konvertering i 5 § andra stycket LAS/AB § 4 mom. 4 om konvertering av tidsbegränsade anställningar.

  Arbetsgivaren behöver inte lämna besked till arbetstagaren enligt 15 § LAS, om att anställningen inte kommer att fortsätta. Arbetsgivaren behöver inte heller underrätta arbetstagaren om sådant besked eller varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör enligt 30 a § LAS.

 • Kan provanställning tillämpas om legitimation inte har utfärdats?

  Nej, den som inte är legitimerad kan inte provanställas då anställningen förutsätter att vederbörande är fullt anställningsbar det vill säga innehar legitimation.

 • Kan den som inte har behörighet eller legitimation anställas tidsbegränsat som förskollärare med stöd av skollagen?

  Ja, om det inte finns behörig förskollärare att tillgå. Personen ska dock vara lämplig att bedriva undervisningen och i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som krävs för undervisningen, se 2 kap. 18 § skollagen. Den tidsbegränsade anställningen sker med stöd av 2 kap. 21 § skollagen.

 • Vilken tidsbegränsad anställning bör väljas för lärare och förskollärare som helt eller delvis saknar behörighet?

  Vid anställning av lärare och förskollärare som helt eller delvis saknar den utbildning som är avsedd för den undervisning som hon/han ska bedriva i samtliga de ämnen som anställningen avser, förordar SKR att tidsbegränsad anställning med stöd av 2 kap.
  21 § skollagen ska tillämpas för hela anställningen.

Under anställningen

 • Vad kommer att gälla för de lärare som tidigare varit anställda med stöd av så kallad ”lokal behörighet” det vill säga blivit tillsvidareanställd utan att ha behörighetsgivande lärarexamen för den undervisning som de bedriver?

  Det finns inget stöd i skollagen för så kallad lokal behörighet. För att kunna ansöka om legitimation krävs att läraren har en behörighetsgivande lärarexamen eller förskollärarexamen. Detta gäller oavsett om läraren har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

  Dessa lärare har en tillsvidareanställning som påbörjats före den 1 juli 2011. De saknar helt eller delvis behörighet i de ämnen/årskurser som anställningen avser. De omfattas av övergångsbestämmelsen och har därmed en fortsatt självständig rätt att ansvara för undervisningen och besluta om betyg, dock längst till utgången av juni 2015.

Anställningens avslutande

 • Hur kan arbetsgivaren ändra organisationen för att säkerställa att samtliga lärare/förskollärare är behöriga och legitimerade?

  Skollagen föreskriver att arbetsgivaren endast får tillsvidareanställa lärare och förskollärare som är behöriga och har legitimation (här bortses från lärare som ska undervisa i modersmål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan etc.).

  Arbetsgivaren kan besluta om ändringar av verksamhetens inriktning. Det medför att arbetsgivaren kan besluta om att endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning i vissa ämnen/årskurser får bedriva undervisningen.

  Det innebär att arbetsgivaren med stöd av skollagen kan besluta om att redan tills- vidareanställda lärare/förskollärare ska uppfylla behörighets- och legitimationskravet för fortsatt tillsvidareanställning. Om dessa lärare/förskollärare inte kompletterar sin utbildning och blir behöriga samt får sin legitimation inom övergångsperioden (senast den 30 juni 2015), kan uppsägning komma att ske på grund av arbetsbrist. Detta mot bakgrund av att det i anställningen som lärare, och i vissa avseenden förskollärare, ingår centrala arbetsuppgifter som att dels ha det yttersta ansvaret för den undervisning som läraren/förskolläraren bedriver och dels självständigt besluta om betyg. Det nämnda gäller också för lärare/förskollärare som före ikraftträdande av behörighetskravet inte har behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen.

  Sammanfattning

  Arbetsgivaren kan som konsekvens av verksamhetsförändring säga upp tillsvidareanställda lärare/förskollärare som inte uppfyller behörighets- och legitimationskravet. Uppsägningen föranleds i så fall av arbetsbrist, vilket framgår av AD 2008 nr 46.

  AD 2008 nr 46, Arbetsdomstolen

Övrigt

 • Kan förskollärare komplettera sin examen för att istället arbeta som lärare i exempelvis grund- eller gymnasieskolan?

  Ja, komplettering kan ske med kurser som leder till en lärarexamen. Därmed får för- skolläraren en lärarlegitimation utöver sin förskollärarlegitimation. Genom detta kan tillsvidareanställning ske som lärare vilket innebär att arbetstagaren både ansvarar för undervisningen som hon/han bedriver och även besluta om betyg.

 • Kan återkallad legitimation vara grund för uppsägning?

  Konsekvensen av återkallad legitimation blir - tekniskt sett - att arbetstagaren inte får fortsätta att självständigt ansvara för undervisningen och besluta om betyg. Beroende på hur verksamheten är organiserad kan det även bli aktuellt med omplacering till annat arbete.

  Om det är misskötsamhet som ligger till grund för beslutet att återkalla legitimationen, kan eventuellt misskötsamheten utgöra saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl eller grund för avsked i allvarliga fall. Det blir en sedvanlig bedömning enligt LAS bestämmelser.

 • Tillsvidareanställda lärare som inte tagit ut sin examen, kan de vara anställda efter den 1 juli 2015?

  Ja, men om läraren inte tagit ut sin behörighetsgivande examen och dessutom inte fått sin legitimation, får det till följd att hon/han inte självständigt får ansvara för undervisningen och besluta om betyg.

 • Vem ska betala för lärarna som blir mentor för nyutexaminerade? Staten eller kommunen?

  Ansvaret för att genomföra och bekosta de olika delarna i reformen åligger skolhuvudmännen. För hela reformen med legitimation för lärare/förskollärare och som ersättning för tillkommande uppgifter för skolhuvudmännen, tillskjuter staten

  256 miljoner kronor i det generella statsbidraget (anslaget för kommunalekonomisk utjämning) med helårseffekt från och med 2013.

 • Hur ska tillämpning av 5 § andra stycket LAS/AB § 4 mom. 4 – så kallad "konvertering" – hanteras för obehöriga lärare?

  Obehöriga lärare ska anställas med stöd av skollagen 2 kap. 21 §. Sådan anställning konverteras inte vare sig med stöd av LAS eller AB (5 § andra stycket LAS/AB § 4 mom. 4). Då behörighet och legitimation är förutsättning för tillsvidareanställning som lärare (undantag för modersmålslärare och yrkeslärare) kan inte konvertering ske till sådan anställning, även om arbetstagaren varit anställd som vikarie eller allmän visstidsanställning, se cirkulär 13:27.

  Arbetsdomstolens dom 2013 nr 42 om övergång till tillsvidareanställning för vikarierande förskollärare, cirkulär 13:27

Fritidspedagoger

 • Gäller skollagens behörighets- och legitimationskrav även fritidspedagoger?

  Numera gäller inte längre något undantag från skollagens legitimationskrav för fritidspedagoger. Sedan den 1 juli 2019 ska undervisning i fritidshem bedrivas av legitimerade och behöriga lärare.

  De fritidspedagoger som omfattades av det tidigare undantaget i skollagen måste ha lärarlegitimation om de ska ansvara för undervisningen i fritidshem.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.