Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 31 mars 2021

Kontakt

NAG levercirros

Arbetsgruppen ska ta fram ett vårdprogram för levercirros.

Uppdrag

 • Analysera vårdkvalitet och praxis nationellt och internationellt, genom att använda befintliga vårddata i regionernas system och ta fram underlag som kan belysa eventuella skillnader. Analysera hur vårddata ska registreras för att möjliggöra regionala jämförelser.
 • Identifiera mätbara variabler för vårdkvalitet genom att utveckla indikatorer och ta fram målnivå, baserat på SweHeps cirrosregister. Medverka till att utveckla ett nationellt kvalitetsregister för cirros som kan användas för uppföljning.
 • Ta fram ett nationellt vårdprogram för levercirros med beskrivningar av standardiserade vårdprocesser och vårdförlopp. Ta fram checklistor för klinisk användning, för att underlätta implementering och säkra följsamhet och registrering i kvalitetsregister.
 • Ta fram förslag på kompetensutveckling och teamutbildning för specialistläkare, sjuksköterskor, dietister med flera.
 • Identifiera kunskapsluckor och behov av forskning samt beskriva nya framtida potentiella behandlingsalternativ.
 • Göra en plan för nationell förankring och implementering.
 • Göra en uppskattning av resursåtgång vid implementering av vårdprogrammet både ur ett sjukvårds- och hälsoekonomiskt perspektiv, till exempel vilka metoder och behandlingar som inte ska användas, användande av radiologi, behov av slutenvård, kirurgi, läkemedelskostnader och sjukskrivningstal.

Aktuellt

Vårdprogram för levercirros beräknas gå ut på remiss den 15 september 2021.

Kontakt

Kontaktperson och processledare

Ordförande

 • Per Stål, specialistläkare hepatologi, Karolinska Universitetssjukhuset, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Anna Cederborg, specialistläkare hepatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Antti Oksanen, specialistläkare hepatologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Catarina Lindkvist, dietist, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Konstantina Sargenti, specialistläkare hepatologi, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Maria Hjort, specialistsjuksköterska, Mora lasarett, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Nima Sadat Gouscheh, specialistläkare hepatologi, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Stergios Kechagias, specialistläkare hepatologi, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Gudrun Nyström, patientrepresentant