Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 31 mars 2021

Kontakt

NAG appendicit

Arbetsgruppen ska ta fram vårdprogram för diagnostik och behandling av akut appendicit för alla åldersgrupper, samt identifiera mätbara variabler för vårdkvalitet för dessa patienter.

Uppdrag

 • Analys av vårdkvalitet och praxis nationellt och internationellt.
  • Genom att använda befintliga vårddata i regionernas system ta fram underlag som kan belysa ev skillnader.
  • Hur ska vårddata registreras för att möjliggöra regionala jämförelser?
 • Identifiera och definiera behov av kunskapsstöd.
  • Ta fram nationellt vårdprogram.
  • Ta fram checklistor för klinisk användning med syfte att underlätta implementering och säkra följsamheten.
 • Identifiera mätbara variabler för vårdkvalitet genom att utveckla indikatorer och ta fram målnivåer.
  • Ta ställning till behovet av ett nationellt kvalitetsregister för appendicit.
 • Identifiera och definiera behov av kompetensutveckling.
  • Ta fram förslag på kompetensutveckling för specialistläkare och omvårdnadspersonal.
 • Identifiera kunskapsluckor och behov av forskning och beskriva nya framtida potentiella behandlingsalternativ. Föreslå när kunskapsstödet behöver uppdateras.
 • Göra en plan för nationell förankring och implementering.
 • Göra en uppskattning av resursåtgång vid implementering av det framtagna kunskapsstödet både ur ett sjukvårds-och hälsoekonomiskt perspektiv. Exempel:
  • Vilka metoder eller behandlingar skall användas?
  • Kommer användande av radiologi att förändras (obs! joniserande strålning för olika åldersgrupper)?
  • Förändrat antibiotikabruk?

Aktuellt

Arbetsgruppen har inventerat olika kunskapsstöd och påbörjat en litteratursökning med hjälp av bibliotekarie. Målsättningen är att få ut vårdprogrammet på remiss till hösten.

Kontakt och ledamöter

Kontaktperson och processledare

Ordförande

 • Martin Salö, specialist barnkirurgi, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Roland Andersson, specialistläkare kirurgi, Svensk förening för kolorektalkirurgi, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Sara Sohlberg, specialistläkare kirurgi, Akademiska Sjukhuset, Region Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anders Rosemar, specialistläkare kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Catarina Tiselius, specialistläkare kirurgi, Västmanlands sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Elin Öst, specialistsjuksköterska barnsjukvård, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Markus Almström, specialistläkare barnkirurgi, Svensk barnkirurgisk förening, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland