Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 4 maj 2021

Kontakt

Nationella programområden (NPO)

Det finns 26 nationella programområden (NPO) och ett nationellt primärvårdsråd. De leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Ett NPO består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner.

Uppdrag

Nationella programområden ska:

  • leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält
  • följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och GAP-analyser (till exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd)
  • arbeta med kunskapsstöd för jämlik hälsa och vård, till exempel behandlingsrekommendationer samt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
  • utse nationella arbetsgrupper
  • bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister utvecklas och används
  • omvärldsbevaka
  • ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar
  • nivåstrukturering
  • samverka med myndigheter inom aktuellt område
  • bidra i arbete med eventuella statliga satsningar.

Arbetet leds av sjukvårdsregionerna

Den nationella stödfunktionen har i uppdrag att stödja respektive programområdes processledare i arbetssätt och metodanvändning.

Tidigare har det funnits programråd inom olika områden som har arbetet med kunskapsstyrning. Programråden för astma/kol, diabetes, stroke, och strama ingår nu som NAG i ett NPO.

Värdskapet för programområdena är fördelat mellan sjukvårdsregionerna. Värdskapet innebär att förse NPO:et med processledare, kompetens och utvecklingskraft. För några programområden ligger värdskapet vid SKR, då finns även ett vilande värdskap i en sjukvårdsregion. Det innebär att respektive sjukvårdsregion och programområde förbereder sig för en framtida övergång. Tills dess arbetar programområdena på med processtöd från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kunskapsstyrningens nationella programområden (NPO)

Insatsområden

De nationella programområdena har nationella arbetsgrupper (NAG) för att driva förbättringsarbete inom olika områden, till exempel inom diagnosområden och vid behov för specifika frågor.

Läs mer om insatsområdena