Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 7 april 2021

Kontakt

Nyheter

 • Se webbinarium om vårdförlopp osteoporos

  Den 5 maj hölls ett webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp osteoporos – sekundärprevention efter fraktur. Du kan se webbinariet i efterhand.
 • Vårdförlopp stärker personcentrerade arbetssätt genom Patientkontrakt

  Arbetet med att införa de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen pågår för fullt i landets regioner. I en enkät uppgav 17 regioner att de, i slutet av 2020, hade fattat beslut om att införa de då sex godkända vårdförloppen. Vad som också gick att se i enkäten var att personcentreringen inom vårdförloppsarbetet tydligt stärktes genom Patientkontrakt.
 • Se webbinarium om vårdförlopp hjärtsvikt

  Den 20 april hölls ett webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för hjärtsvikt. Där presenterades även information om hur du följer upp vårdförloppet.
 • Se webbinarium om vaccin och vaccination mot covid-19

  Den 21 april hölls ett webbinarium om det aktuella kunskapsläget för vaccinerna och vaccinationerna, riktat till personal inom hälso- och sjukvården med att ordinera vaccin mot covid-19. Du kan se webbinariet i efterhand.
 • Trafikljusmodell och samarbete för vårdförloppsinförande

  Region Dalarna har i flera sammanhang använt sig av en trafikljusmodell i arbete med kunskapsstöd.
  – Signalvärdet är tydligt, det blir både lätt att förklara komplexa sammanhang och ger en bra överblick inför exempelvis budgetbeslut, säger Helena de la Cour, ny samordnare för kunskapsstyrning i regionen.

 • Vårdprogram för behandling av distal radiusfraktur godkänt

  Syftet med det nationella vårdprogrammet för behandling av distal radiusfraktur är att patienter med handledsfrakturer ska diagnostiseras, behandlas och rehabiliteras baserat på bästa tillgängliga kunskap. Målet är att alla ska få behandling och rehabilitering utifrån bästa tillgängliga kunskap och individens behov och förutsättningar.
 • Regionerna långt framme i införande av vårdförlopp

  Införandet av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen går framåt i regionerna. 17 av regionerna hade under förra året fattat beslut om att införa de då sex godkända vårdförloppen. Det framgår av den verksamhetsrapport som SKR har tagit fram för redovisning till staten.
 • Stöd för bedömning av patienter med covid-19 i uppföljningsfas

  Nu finns ett stöd för dig som arbetar i primärvård att utreda och bedöma vuxna patienter med fortsatta besvär efter covid-19, oavsett om det handlar om laboratorieverifierad covid-19 eller inte.
 • Vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer på remiss

  Kunskapsstöd för reumatoid artrit, ohälsosamma levnadsvanor, obstruktiv sömnapné, narkolepsi och sekundärprevention vid kranskärlssjukdom är nu ute på öppen remiss, tillsammans med två kunskapsstöd inom ögonsjukdomar och sju kunskapsstöd inom cancersjukdomar.
 • Uppdateringar i Nationellt kliniskt kunskapsstöd varje månad

  Uppdateringar i regionernas gemensamma rekommendationer för patientmötet i primärvård publiceras två gånger i månaden.
 • Generisk modell för rehabilitering för integrering i vårdförlopp

  En generisk modell för rehabilitering har godkänts av styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning. Modellen kommer att bli en integrerad del av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen.
 • Utredning av kognitiv svikt blir nytt vårdförlopp

  Nu har utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom blivit ett godkänt vårdförlopp för att komma till rätta med de stora skillnader som finns i vården idag.
 • Verktyg för stärkt patientsäkerhet inom kunskapsstyrning

  Ett verktyg finns nu framtaget som stöd för de nationella programområdena att leda mot en mer patientsäker vård och omsorg.
 • Webbutbildning: Samverkansregler – trygg samverkan med life science-branschen

  Samverkansreglerna är ett stöd för hälso- och sjukvården och företag i life science-branschen för att samverka med varandra inom olika områden, till exempel vid fortbildning, produktinformation och serviceinformation.
 • Patientöversikt skapar delaktighet inom cancervården

  Cancerresan är för de flesta patienter lång, krävande och snårig. Individuell patientöversikt (IPÖ) ger patienten möjlighet att bli delaktig i sin egen vård och behandling.
 • Stärkt vård efter förlossning i alla regioner

  Samtliga regioner gjorde under 2019 insatser för att stärka vården efter förlossning. Det visar två rapporter som Sveriges Kommuner och Regioners satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård har tagit fram.
 • Patienterna trygga med akutvården

  De allra flesta patienterna som besökt akutsjukvården är nöjda och anser att deras behov av vård har blivit tillgodosett. Det visar resultatet av Nationell Patientenkät om akutvård 2020.
 • Utbildning i förändringsarbete kopplat till Graviditetsenkäten

  Hundratals kvinnor svarar varje dag på Graviditetsenkäten. För att svaren verkligen ska komma vården till nytta ordnar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en riktad utbildning i förändringsarbete.
 • Årets nationella insatser för liv och jämlik hälsa

  En kraftsamling för att bekämpa barnfetma respektive en för bättre vård och omsorg av sköra äldre, det är två av ett 140-tal insatser som nationella programområden planerar för 2021.
 • Mats Bojestig: krönika

  Tillsammans har vi kraft att göra skillnad.
 • Ny rapport om att arbeta med Patientkontrakt

  Som en del i arbetet med Patientkontrakt finns så kallade testbäddar. Det är ett sätt att arbeta nära personer med patienterfarenhet för att på ett innovativt sätt utveckla Patientkontrakt. Nu presenterar Region Jönköping sitt arbete med testbäddar i en ny rapport.
 • Hallå där Sofia Medin, koordinator i MTP-rådet

  Sofia Medin är koordinator i det relativt nybildade Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet). Rådet har till uppgift att utvärdera och samordna inköp av framför allt nya medicintekniska produkter och utfärda rekommendationer till regionerna. MTP-rådet är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, och en samverkan mellan regionerna. Här berättar hon om hur rådet fungerar.
 • Nationella kunskapsstöd för primärvården färdiga att användas

  Sedan slutet av februari finns ungefär 280 rekommendationer i Nationellt kliniskt kunskapsstöd att använda i patientmötet i primärvården.
 • Medverkan från NPO infektionssjukdomar i Lancetpublicerad mortalitetsstudie inom covid-19

  Kristoffer Strålin, ordförande i Nationellt programområde infektionssjukdomar, är även sakkunnig i Socialstyrelsens covid-19-databas. Den övervakar patienter som vårdats på sjukhus för covid-19 i Sverige. Antal dödsfall från databasen för perioden mars-september 2020 har nu publicerats i tidskriften Lancet Regional Health Europe.
 • Uppdaterad: Se webbinarium om vaccin och vaccination mot covid-19

  25 februari och 2 mars hölls webbinarium riktade till personal i hälso- och sjukvården som arbetar med att ordinera vaccin mot covid-19. Du kan se webbinarierna i efterhand.
 • Två nya vårdförlopp godkända

  Den 24 februari godkände styrgruppen i systemet för kunskapsstyrning två nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: osteoporos sekundärprevention efter fraktur och nydebuterad hjärtsvikt. Det innebär att regionerna nu kan fatta beslut om att påbörja införandet.
 • Yrkesresan utvecklar socialtjänstens kunskapsstyrning

  Mer än 75 procent av landets kommuner är nu anslutna till Yrkesresan – ett koncept för kompetensutveckling inom socialtjänsten.
 • Tandvård vid covid-19

  Nationellt programområde för tandvård har tagit fram rekommendationer för aerosolgenerande procedurer i tandvården.
 • Kunskapsstöd för cancer och graviditet på remiss

  Nationella vårdprogram för hudlymfom och sköldkörtelcancer, samt riktlinje för graviditet i vecka 41, är ute på öppen remiss mellan 15 februari och 15 april 2021.
 • Förslag om att erbjuda igångsättning av förlossning i graviditetsvecka 41

  Kvinnor bör erbjudas igångsättning av förlossningen eller undersökning och bedömning med individuell planering i början av graviditetsvecka 41.
 • Nationell samverkan för god vård av långtidssjuka i covid-19

  Socialstyrelsen ska utveckla ett stöd för hälso- och sjukvården gällande patienter med långvariga symtom efter genomgången covid-19-infektion. I uppdraget ingår att samarbeta med kunskapsstyrningssystemet inom hälso- och sjukvård.
 • Nationell kraftsamling mot fetma hos barn och unga

  Socialstyrelsen, Swelife, Riksförbundet hälsa oberoende av storlek och Nationellt programområde barn och ungdomars hälsa krokar nu arm för att hejda den oroväckande ökningen av barn och ungdomar med fetma.
 • Nya överenskommelser mellan regeringen och SKR

  Regeringen och SKR har slutit fyra nya överenskommelser för 2021 med fokus på hälso- och sjukvården. Totalt satsas 5,5 miljarder kronor på ökad tillgänglighet, stärkt cancervård, psykisk hälsa och en jämlik och säker vård.
 • Värdskapet för nationella primärvårdsrådet nu i Södra sjukvårdsregionen

  Från och med den 1 januari 2021 går värdskapet för Nationellt primärvårdsråd över från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till Södra sjukvårdsregionen.
 • Sant eller falskt om nya läkemedel - nytt poddavsnitt från NT-rådet

  Vad är sanna fakta och vad är vilseledande myter om nya läkemedel? NT-rådets podd Rådet reder ut frågan.
 • Ny teknik för förmaksflimmer utvärderas

  Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har beslutat att utvärdera ny teknik för självmonitorering av förmaksflimmer.
 • Stort intresse att svara på remisser för vårdförlopp

  Intresset att svara på de öppna remisserna för de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen osteoporos, hjärtsvikt och demens har varit stort. Sammanlagt har cirka 150 remissvar skickats in.
 • Se webbinarium om rehabilitering vid covid-19

  Covid-19 påverkar flera funktioner i kroppen. En del patienter behöver lång tid och insatser från flera delar av hälso- och sjukvården och omsorgen för att komma tillbaka. Se en inspelning av webbinariet som handlar om detta.
 • De utvecklar vården mitt i pandemin

  Att hantera en pandemi och samtidigt utveckla vården är en utmaning och en nödvändighet på samma gång. I Region Uppsala finns tankar om vårdförlopp som ett verktyg för att hantera uppskjuten vård.
 • Patientberättelser utvecklar vården

  Patientens roll förändras från att vara mottagare av vård till att i större utsträckning vara medskapare av vården och den egna hälsan. Det lyftes vid en digital lärandeträff i kunskapsstyrningssystemet den 2 november.
 • Region Stockholm får med politiken i kunskapsstyrningen

  Regionala programområden som motor, användning av kvalitetsregister och stöd från den politiska ledningen. Det är tre viktiga faktorer för framgång i det sjukvårdsregionala arbetet med kunskapsstyrning enligt Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.
 • Kvinnors upplevelser i vårdkedjan graviditet och förlossning fångas i långsiktig enkät

  Den 1 december lanseras Graviditetsenkäten som ska fånga kvinnors upplevelser av vården och deras egen hälsa i samband med graviditet samt under och efter en förlossning.
 • Hallå där Gunilla Gunnarsson, särskild utredare om tillgänglighet

  Du leder arbetet i delegationen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Vad är det ni har fått i uppdrag att göra?
 • Justerat värdskap för primärvårdsrekommendationer

  Nuvarande organisation och sjukvårdsregionala värdskap för primärvårdsrekommendationerna i Nationellt kliniskt kunskapsstöd avslutas vid årsskiftet. Istället organiseras arbetet med alla typer av kunskapsstöd utifrån de nationella programområdena.
 • Sökes: nya produkter för bedömning av stroke

  Känner du till någon ny eller kommande medicinteknisk produkt för diagnostisering vid misstänkt stroke? I så fall kan du tipsa Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
 • Webbutbildning om Nationella Kvalitetsregister

  Nu finns en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om de olika delarna inom kvalitetsregistersystemet, från organisation och roller till forskning och industrisamverkan.
 • Nytt uppföljningssystem för högspecialiserad vård

  Socialstyrelsen har tagit fram ett uppföljningssystem som ska öka transparensen och tillgängliggöra resultat för den nationella högspecialiserade vården.
 • NPO cancersjukdomar och dess värdskap genomlyses

  En arbetsgrupp har fått i uppdrag att genomlysa uppdraget och värdskapet för Nationellt programområde för cancersjukdomar. Arbetet är igång och pågår under hösten 2020.
 • Nationell redaktion stödjer arbetet med kunskapsstöd

  Den nyinrättade redaktionen ska ge stöd och avlastning till nationella programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper i arbetet med kunskapsstöd i form av vårdprogram, vårdriktlinjer eller vårdförlopp.
 • Kan pandemin påverka införande av nya läkemedel?

  Sjukvård skjuts på framtiden, folkhälsan försämras och skatteintäkterna minskar. Hur påverkar covid-19-pandemin sjukvårdens möjlighet att satsa på nya dyra läkemedel? Frågan diskuteras i podden Rådet från NT-rådet.

 • Införande av vårdförlopp – ett lärande system

  Införandet av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen pågår i regionerna. Ingeborg Franzén är utvecklingsdirektör i Region Kronoberg, men arbetar också med införandet av vårdförloppen på nationell nivå. Ingeborg betonar vikten av att bygga upp varaktiga system av lärande i regionerna vid införandet. Här ger hon en lägesrapport.
 • Så ska vårdförloppen ge resultat

  Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har tagit fram en process indelad i tre faser som ska stödja att personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp införs med konkreta resultat för patienterna.
 • Se workshop om sköra äldre

  En digital workshop blev startskottet för arbetet med skörhet hos äldre människor. En arbetsgrupp inom Nationellt programområde äldres hälsa ska nu bland annat ta fram en nationell definition av begreppet skörhet. Du kan se workshoppen i efterhand.
 • Så utvecklas kliniska kunskapsstöd

  Det är en intensiv höst i vidareutvecklingen av den tekniska infrastrukturen för regionernas gemensamma kliniska kunskapsstöd. Målet är att nästa år kunna hantera innehåll för både primärvård och specialiserad vård inom ramen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • Regionerna avråds finansiera tyngdtäcken

  Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har fattat beslut om att gå ut med en rekommendation till regionerna om att inte längre subventionera tyngdtäcken. Det finns idag inga vetenskapliga studier som tydligt visar att tyngdtäcken medför patientnytta.
 • Data om uppföljning av vårdförlopp på Vården i siffror

  På vardenisiffror.se publiceras nu rapporter med uppföljningsdata för godkända personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Det är främst indikatorer som kan hämtas från befintliga nationella kvalitetsregister som redovisas, men fler indikatorer kommer att läggas till allteftersom vårdförloppen införs.
 • Vårdförlopp tros ha bidragit till förbättrad canceröverlevnad

  En stor jämförande långtidsstudie av canceröverlevnaden i de nordiska länderna visar på förbättringar i alla länder. Standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram är sannolikt bidragande orsaker.
 • Konferens om skadligt bruk och beroende

  Den 8 december anordnar Nationellt programområde psykisk hälsa en konferens i samband med lansering av det nationella vård- och insatsprogrammet för skadligt bruk och beroende.
 • Få koll på remisser av kunskapsstöd 2021

  Från och med 2021 kommer Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård att ha fasta remissdatum för olika typer av kunskapsstöd såsom vårdförlopp och vårdprogram.
 • Nobelpris stärker arbete för eliminering av hepatit C

  Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin uppmärksammar banbrytande forskning som banat väg för att det nu är möjligt att behandla och bota hepatit C. Detta stärker ett arbete inom kunskapsstyrning hälso- och sjukvård med att ta fram en nationell plan för hepatiteliminering.
 • Start för verksamhetsplanering i NPO och NSG för 2021

  Nationella programområden och nationella samverkansgrupper börjar nu arbetet med att skriva verksamhetsplaner för 2021. I dessa beskrivs bland annat planerade insatser för kommande år samt hur grupperna tänker sig att samverkan med andra aktörer, till exempel patient- och professionsföreningar och myndigheter, kan komma att se ut 2021.
 • Nu startar NPO kirurgi och plastikkirurgi upp

  Ledamöter, ordförande och värdskap för programområdet utsågs vid styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvårds senaste möte den 25 september. Värdskapet kommer att ligga i Västra sjukvårdsregionen.
 • Värdskap för NPO psykisk hälsa flyttar till Västra

  Från och med den 1 januari 2021 övergår värdskapet för Nationellt programområde (NPO) för psykisk hälsa från SKR till Västra sjukvårdsregionen. Samarbetet mellan programområdet och satsningen vid SKR på psykisk hälsa är fortsatt starkt.
 • Kartlägga behov med få kvalitetsregister

  Hallå där, Joachim Lundahl, ordförande i Nationellt programområde medicinsk diagnostik. Hur har ni gjort för att kartlägga behov och förbättringsområden i ert programområde?
 • Tre nya vårdförlopp godkända

  Tre nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har nu godkänts av styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter är det regionerna som beslutar om hur införandet ska gå till. Vårdförloppen är: kritisk benischemi, KOL och schizofreni förstagångsinsjuknade.
 • NPO infektionssjukdomar på TV4-nyheterna

  Kristoffer Strålin, ordförande i Nationellt programområde infektionssjukdomar, medverkade i nyhetsinslag om sepsis den 2 september 2020.
 • Filmer om godkända vårdförlopp

  Nu finns filmer och presentationer publicerade som beskriver de personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som godkändes i våras. Filmerna är intervjuer med ordförande och patientrepresentant i den nationella arbetsgruppen för respektive vårdförlopp: höftledsartros, reumatoid artrit samt stroke och TIA.
 • Nationell utvärdering av gendiagnostik för bröstcancer

  Det som ska utvärderas är plattformar som används för att förutsäga risk för metastaser hos bröstcancerpatienter, inför beslut om cytostatikabehandling. Syftet är att undvika över- respektive underbehandling med cytostatika.
 • Uppdaterad rekommendation för glukosmätare

  Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har uppdaterat Rådet för nya terapiers (NT-rådets) tidigare rekommendation för kontinuerlig glukosmätning med produkten FreeStyle Libre vid diabetes typ 2. Rekommendationen inkluderar nu även FreeStyle Libre 2.
 • Avgörande samverkan kring läkemedel för covidpatienter

  Att säkra tillgången till läkemedel för covid-19-patienter är en global utmaning. Regionernas gemensamma kraftsamling i vår har varit avgörande för att kunna hantera den stora efterfrågan.
 • SKR-rapport: samverkan genom kunskapsstyrning avgörande i att hantera corona

  Systemet för kunskapsstyrning är en viktigt del i att hantera pandemin, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om omställning och utveckling inom hälso- och sjukvård under coronapandemin.
 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd prioritet i e-hälsa

  Regionernas gemensamma satsning på Nationellt kliniskt kunskapsstöd är en viktig del av att ställa om till digitala arbetssätt i hälso- och sjukvård. Därför har arbetet också blivit en prioriterad insats i Vision e-hälsa 2025.
 • Utredning klar: samverkan mellan stat, regioner och kommuner bör stärkas

  Utredningen Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård presenteras 24 juni. I den står att det behövs långsiktiga förutsättningar för att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.
 • Första områdesrapporten för vårdförlopp publicerad

  Den första områdesrapporten som publiceras är en preliminär områdesrapport om stroke och TIA. Den innehåller bland annat resultatmått för nedsatt funktionsförmåga och dödlighet vid stroke.
 • Se webbinarium om rehabilitering efter covid-19

  Hur skapar vi en god rehabilitering vid och efter covid-19? Det var temat för ett webbinarium den 16 juni som som arrangerades av nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.
 • Ordförande i nationell arbetsgrupp för sepsis får pris

  Kristoffer Strålin får Sepsispriset 2020. Han är docent och överläkare inom patientområde Infektionssjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset.
 • Systemet för kunskapsstyrning levererar i krisen

  Hur använder vi systemet för kunskapsstyrning för att rädda liv och hälsa under rådande pandemi? Det var temat för lärandeträffen i kunskapsstyrningssystemet, som hölls digitalt den 12 maj.
 • Tre vårdförlopp godkända

  Nu har tre personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp blivit godkända av styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.
 • Medicinteknik finns nu på Janusinfo

  På janusinfo.se finns information om läkemedel, riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Nu finns även information rekommendationer om hur medicintekniska produkter ska införas i hälso- och sjukvården. Detta kallas ”nationellt införande av medicintekniska produkter”.
 • Kommuner i samverkan för kunskapsstyrning

  Arbete med kunskapsstyrning i socialtjänsten går framåt, och det finns en permanent styrgrupp på plats. Den arbetar nu bland annat med nomineringsprocesser till vårdförloppen levnadsvanor och palliativ vård, samt till nationella arbetsgrupper för matallergi och svårläkta sår.
 • Kunskapsstöd för en hel vårdkedja

  Nationellt kliniskt kunskapsstöds infrastruktur ska användas för att tillgängliggöra alla former av kunskapsstöd som tas fram inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Infrastrukturen ska nu utvecklas för att rymma kunskapsstöd för hela vårdkedjan.
 • Samarbete med Socialstyrelsen under pandemin

  – Vi är tacksamma för stödet från de nationella programområdena i coronapandemin. Jag är imponerad över hur väl kommunikationen i strukturen för kunskapsstyrningen har fungerat, säger Thomas Lindén på Socialstyrelsen.