Publicerad 19 januari 2024

Nationell samverkansgrupp stöd för utveckling

Samverkansgruppen stödjer arbetssätt och strukturer för processledning, implementering, verksamhetsutveckling, ledarskap och innovation. Detta ska bidra till att skapa utvecklings- och förbättringskraft i kunskapsstyrningsarbetet som helhet och nå hållbarhet över tid.

Uppdrag

 • Ta fram stöd för nationella programområden och arbetsgrupper att genomföra förbättringsarbete av hög kvalitet och stödja presentationer av detta, till exempel på nationella och internationella konferenser.
 • Tillsammans med Nationell samverkansgrupp (NSG) uppföljning och analys ta fram goda exempel och principer på hur de multiprofessionella kliniska processteamen behöver återkoppling av utdata för att underlätta ett kontinuerligt och uthålligt förbättringsarbete.
 • Tillsammans med NSG metoder för kunskapsstöd bistå i metodstöd som har koppling till att åstadkomma bättre resultat i till exempel nationella arbetsgrupper.
 • Inleda samarbete med NSG forskning och life science i syfte att stärka strukturer för forskning om att leda processer, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, implementering, innovation samt ledarskap. Samarbete kan även ha fokus på följeforskning för systemet som helhet.
 • Bistå i design av nationella utvecklingsinsatser, främst för att bidra med samordning och förståelse för det lokala och sjukvårdsregionala arbetet.

Generellt uppdrag för nationella samverkansgrupper

Målgrupper:

 • Ordföranden i nationella programområden
 • Ordföranden i nationella arbetsgrupper
 • Processledare
 • Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)
 • Områdesbevakare på central och lokal nivå
 • Regionala samverkansgrupper för stöd till utveckling

Aktuellt

Kunskapsstöd

Stöd för verksamhetsutveckling

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Marie Blom Niklasson, handläggare, SKR

marie.blom.niklasson@skr.se

Ordförande

Göran Henriks, utvecklingsdirektör Qulturum, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Sofia Kialt, samordnare regionala programområden, hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ann-Charlott Norman, planeringschef, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Katrin Modig Pallin, regionutvecklare, koncernstab strategisk hälso-och sjukvårdsutveckling Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Anders Edström, utvecklingsstrateg, enheten för utvecklingsstöd – ledning och styrning, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Jesper Stenberg, enhetschef, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Marie Blom Niklasson, handläggare, SKR
 • Pia Lindberg, handläggare, SKR