Publicerad 23 oktober 2023

Insatsområde uppföljning patientsäkerhet

Syftet med insatsområdet är att arbeta för utveckling av befintliga mätmetoder inom patientsäkerhet och framtagande av nya sådana.

Bakgrund

I "Agera för säker vård", nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024, beskrivs ett behov av att utveckla indikatorer för patientsäkerhet. I handlingsplanen beskrivs att regionerna företrädda av nationell samverkansgrupp (NSG) patientsäkerhet har en viktig roll i det arbetet.

I samband med den nationella patientsäkerhetssatsningen 2011–2014, utvecklade tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), nu Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), ett antal mätmetoder såsom PPM-mätningarna och MJG-arbetet. Dessa metoder förvaltas för närvarande av SKR. Inom ramen för NSG patientsäkerhets uppdrag finns att stödja, utveckla och koordinera regionernas patientsäkerhetsarbete, till exempel vad avser metoder för uppföljning av patientsäkerhet.

NSG Patientsäkerhet ser ett behov av att utveckla metoder och arbetssätt för uppföljning av arbetet med patientsäkerhet på verksamhets- och regional nivå, så att uppföljningen bidrar till ledning och styrning av arbetet. Arbete med patientsäkerhet kräver ett multidisciplinärt och multiprofessionellt angreppssätt, och berör i princip alla delar av en vårdgivares verksamhet. Det är komplext och kräver ett långsiktigt förhållningssätt som följer vårdens utveckling. Den uppföljning av patientsäkerhetsresultat som finns i dagsläget utgår till stor del från den somatiska slutenvården för vuxna. Därför behövs framtagande och utvärdering av ytterligare mätmetoder och indikatorer som speglar hela vården, och den komplexitet som hälso- och sjukvården har. Detta är viktigt inte minst med hänsyn till omställningen mot Nära Vård.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska bidra till utveckling av befintliga mätmetoder inom patientsäkerhetsområdet och framtagande av nya mätmetoder och indikatorer för uppföljning av patientsäkerhet på lokal, regional, sjukvårdsregional och nationell nivå.

Indikatorer, mätmetoder och uppföljning ska främja ett såväl lokalt som nationellt sammanhållet systematiskt förbättringsarbete med patientperspektivet i fokus.

Uppföljningen ska sammantaget ge en bild av patientsäkerhet för patienters hela vårdprocess för sjukvård i eget och särskilt boende, prehospital vård, öppen primär- och specialiserad vård, och vård på sjukhus.

Aktuellt

Arbetsgruppen startade sitt arbete under våren 2023. Nu pågår sammanställning av regioners befintliga indikatorer inom området patientsäkerhet. Arbetet är en del av ett större arbete som görs tillsammans med Socialstyrelsen, med utveckling av indikatorer för uppföljning av patientsäkerhet utifrån den nationella handlingsplanen.

Ledamöter och kontakt

Sammankallande

Anders Åkvist, chefläkare, Södra sjukvårdsregionen

anders.akvist@regionhalland.se

Processtöd

Monika Johansson, SKR

kunskapsstyrning-vard@skr.se

Ledamöter

  • Anna Jansson Heimdahl, verksamhetsanalytiker, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Ann Svensson, chefssjuksköterska, Södra sjukvårdsregionen
  • Charlotte Levin, strategisk verksamhetsutvecklare, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Marie Björnstedt Bennermo, chefläkare, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Erik Stenkvist, chefläkare, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Axel Ros, chefläkare, Sydöstra sjukvårdsregionen