Publicerad 17 april 2023

Insatsområde säkerhetskultur

En arbetsgrupp ska omvärldsbevaka, utvärdera befintliga verktyg och arbetssätt samt utveckla nya arbetssätt för att stödja arbetet för en stärkt säkerhetskultur.

Uppdrag

Inom patientsäkerhetsarbetet finns allt större kunskap och evidens för att patientsäkerhet, organisationskultur och arbetsmiljö är nära sammankopplade. Begrepp som psykologisk säkerhet är också en viktig förutsättning för en aktiv säkerhetskultur i praktiken. Området är identifierat i Socialstyrelsens nationella handlingsplan och det behövs en arbetsgrupp som omvärldsbevakar, utvärderar befintliga verktyg och arbetssätt samt utvecklar nya arbetssätt för att stödja arbetet för en stärkt säkerhetskultur.

Arbetsgruppen ska:

 • Utgå från ett personcentrerat förhållningssätt och den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet, särskilt det som berör en så kallad god säkerhetskultur.
 • Inventera nuläget inom säkerhetskulturarbetet på nationell nivå
 • Utvärdera och vid behov ta fram förslag på nya verktyg och arbetssätt för att stärka säkerhetskulturen, tillsammans med företrädare för arbetsmiljöområdet.
 • Vara remissinstans för frågor inom säkerhetskulturområdet.
 • Föreslå åtgärder inom säkerhetskulturområdet, vid implementering av den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.
 • Samverka med företrädare för arbetsmiljöfrågor.
 • Ta fram förslag på hur patienter och närstående kan bidra för en stärkt säkerhetskultur, i samverkan med den planerade arbetsgruppen för patientmedverkan.
 • Följa forskningen inom området patientsäkerhet och arbetsmiljöfrågor.

Aktuellt

Arbetsgruppen är under uppstart.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processtöd

Processtöd: Maria Omberg, Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen

maria.omberg@regionjh.se

Ordförande

Helena Gladh, chefläkare, Hallands sjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Sara Larsson, central analysledare, handläggare, sjuksköterska, Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab, Norra sjukvårdsregionen
 • Camilla Göras, verksamhetsutvecklare, patientsäkerhetssamordnare, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Malin Lohela Karlsson, arbetsmiljöstrateg, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anna Lundin, patientsäkerhetsstrateg, Kvalitet och patientsäkerhetsenheten, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Agneta Resare, regionutvecklare Koncernkontoret, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Västra sjukvårdsregionen
 • Camilla Karlsson, verksamhetsutvecklare, kvalitet- och patientsäkerhetssamordnare, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Maysae Quttineh, utvecklingsledare, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Elise Liljekvist, psykolog, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Ronneby kommun